http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

‘โรบินสัน’ ร่วมกับแบรนด์เครื่องนอน ‘เจสสิก้า’ ส่งเสริมเยาวชนหัวใจสีเขียวใน ‘โครงการโรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12’


ชื่อโครงการ : ‘โรบินสัน’ ร่วมกับแบรนด์เครื่องนอน ‘เจสสิก้า’ ส่งเสริมเยาวชนหัวใจสีเขียวใน ‘โครงการโรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12’
ชื่อองค์กร : บริษัท โรบินสัน จำกัด มหาชน
เกี่ยวกับองค์กร : บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจค้าปลีกประเภทห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า ซึ่งมีสาขาครอบคลุมพื้นที่ ที่มีศักยภาพทั่วประเทศ ภายใต้ชื่อ “โรบินสัน” ปัจจุบันได้มีการเปิดสาขาให้บริการอยู่ทั่วประเทศภายใต้การบริหารงานของบริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 49 สาขา
เว็บไซต์ : www.robinson.co.th
รูปแบบโดยย่อ :
‘โครงการโรบินสันสานฝันให้น้อง’ จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 โดยในปีนี้ได้มีการมอบทุนการศึกษารางวัลละ 30,000 บาท ให้กับโรงเรียนที่เข้ารอบ และมอบทุนการศึกษารางวัลละ 300,000 บาท ให้กับโรงเรียนที่ชนะเลิศ 5 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 33 จังหวัด มูลค่าโครงการ 2,340,000 บาท ทั้งนี้โรงเรียนแต่ละโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับทุนเพื่อไปจัดทำโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยมีพนักงานโรบินสันในแต่ละภูมิภาคร่วมเป็นที่ปรึกษาและร่วมกิจกรรมส่งมอบต่อไป
รายละเอียด :

เพราะสิ่งสำคัญของการเกิดปัญหา ‘ขยะล้นโลก’ ที่นับวันยิ่งแสดงสถิติตัวเลขเพิ่มขึ้นสูงทุกปี ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการทิ้งขยะที่ไม่ถูกต้อง ขาดวินัย และรวมถึงความเคยชินในการใช้นวัตกรรมทดแทนวัสดุตามธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย ทั้งยังขาดการตระหนักถึงผลเสียที่ตามมา เหล่านี้ เป็นปัญหาเดียวกับที่น้องๆ ในโรงเรียนบ้านโคกผักหอม ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จ.อุดรธานี ประสบ ส่งผลให้ภายในโรงเรียน ที่ควรจะเป็นสถานศึกษาที่สะอาด ปลอดภัย ห่างไกลโรคภัย เต็มไปด้วยปัญหาขยะสะสม และเป็นแหล่งบ่มเพาะเชื้อโรคและสิ่งสกปรกมาอย่างยาวนาน

จึงเป็นที่มาของการเขียนจดหมายส่งความฝัน มาชิงทุนในโครงการ “โรบินสันสานฝันให้น้อง” ปีที่ 12 เพื่อให้โรงเรียนมีอาคารสถานที่ในการจัดการขยะที่ถูกวิธี มีจุดทิ้งขยะชัดเจน ปลูกฝังสร้างจิตสำนึกรักษ์โลก ตลอดจนการสร้างนิสัยรักการออม ในการนี้ โรบินสัน จึงร่วมกับ บริษัท ที.แอล.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเจสสิก้า (Jessica) เดินหน้าสานต่อโครงการ ‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 มอบทุนสนับสนุนในการดำเนินการตามความฝัน ให้แก่จดหมายความฝันที่ชนะเลิศ มูลค่า 300,000 บาท เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน แก่ ‘โครงการธนาคารขยะเพื่อการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม’ ของโรงเรียนบ้านโคกผักหอม

สำหรับ โรงเรียนบ้านโคกผักหอม เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ตั้งอยู่ในตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จ.อุดรธานี โดยทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนอยู่ในความดูแลรวมทั้งสิ้น 247 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม 20 คน ปัจจุบันโรงเรียนประสบปัญหาด้านการจัดการขยะให้ถูกต้อง ก่อให้เกิดผลระยะยาวต่อสภาพแวดล้อมในโรงเรียน และส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ จึงเป็นที่มาของการเขียนจดหมายบอกเล่าความฝัน

กัญตพิช อัศวภูมิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึง ‘โครงการธนาคารขยะ เพื่อการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม’ “ความฝันของผม คือ อยากให้ที่โรงเรียนมีธนาคารขยะครับ เพราะก่อนหน้านี้ ในโรงเรียนเต็มไปด้วยเศษขยะ ส่วนนึงเพราะทุกคนไม่ทิ้งขยะตามถังขยะ แต่ชอบทิ้งลงพื้น หรือ เสียบตามต้นไม้ ทำกันจนชิน จนกลายเป็นเรื่องปกติ และไม่มีการแบ่งแยกประเภทของการทิ้งขยะชัดเจน ทำให้ปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดมีมากขึ้น ผมจึงคิดว่าถ้ามีธนาคารขยะก็จะช่วยทำให้เพื่อนๆ เกิดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดี และเรายังสามารถนำขยะรีไซเคิลมาเพิ่มมูลค่า ด้วยการนำมาทำเป็นพานบายศรี และการสานตะกร้า สร้างรายได้ สร้างนิสัยรักการออมให้กับพวกเราครับ”

คุณอุทัยวรรณ พรหมเดเวช ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปีนี้โรบินสันได้ผนึกกำลังกับแบรนด์พันธมิตร เพื่อร่วมกันสานต่อโครงการโรบินสันสานฝันให้น้อง โดยจะมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของน้องๆ ใน 4 ด้าน คือ การศึกษา สุขอนามัย โภชนาการ และเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสำหรับโรงเรียน บ้านโคกผักหอม ก็เป็น 1 ใน 5 โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโครงการพิเศษที่ได้รับทุนสนับสนุน 300,000 บาท กับ ‘โครงการธนาคารขยะ เพื่อการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม’ ที่จะช่วยส่งเสริมและปลูกฝังให้น้องๆ เรียนรู้วิธีการจัดการและแยกประเภทของขยะอย่างถูกวิธี ตั้งแต่การนำขยะจากที่บ้าน และการนำขยะที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตประจำวัน มาแยกประเภทเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดผลดีกับชุมชนในระยะยาวอีกด้วย”

ด้าน คุณเอกลักษณ์ รุ่งอนันต์ชัย กรรมการ บริษัท ที.แอล. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเจสสิก้า (Jessica) เผยว่า “บริษัทให้ความสำคัญกับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน จึงได้ร่วมกับ โรบินสัน สานต่อโครงการดีๆ โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12 ซึ่งเราเล็งเห็นว่าโครงการ “ธนาคารขยะ เพื่อการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึก รักษ์สิ่งแวดล้อม” เป็นโครงการที่ดีและสามารถทำได้ในระยะยาว รวมถึงยังสอดคล้องกับเรื่องปัญหาขยะในปัจจุบัน ที่ทุกภาคส่วนกำลังร่วมมือ ร่วมใจและร่วมพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ปราศจากขยะ เป็นสังคมสีเขียวที่น่าอยู่ ซึ่งการเริ่มปลูกฝังชุดความคิดในเรื่องของขยะ ที่เป็นเรื่องใกล้ตัวแก่เยาวชน เขาจะจำและทำในสิ่งที่ถูกต้อง จนกลายเป็นความเคยชิน สร้างค่านิยมที่ถูกต้องแก่น้องๆ รุ่นต่อๆ ไป และเมื่อน้องๆ นำพฤติกรรมเหล่านี้ไปใช้กับที่บ้าน หรือในชุมชน ในที่สุดก็จะกลายเป็นชุมชนต้นแบบสีเขียว ที่ทุกคนช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดสืบต่อไป ”

ทั้งนี้กิจกรรม โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12 โรงเรียนบ้านโคกผักหอม จังหวัดอุดรธานี ได้รับเกียรติจากคุณสวัสดิ์ แสงขัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 และ คุณดรุณี ยาฟอง รองนายกเหล่ากาชาด จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานรับมอบ ‘โครงการธนาคารขยะ เพื่อการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม’ จากทีมผู้บริหารโรบินสัน นำโดย คุณอุทัยวรรณ พรหมเดเวช ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) และคุณเอกลักษณ์ รุ่งอนันต์ชัย ผู้บริหารจาก บริษัท ที.แอล.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องนอน เจสสิก้า (Jessica) โดยมี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่, บุคคลสำคัญของจังหวัด รวมทั้งตัวแทนครู-นักเรียน ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบ นอกจากนี้ยังมีพนักงานจิตอาสาโรบินสัน ร่วมจัดทำบ่อปุ๋ยหมักชีวภาพ, ปรับปรุงโรงคัดแยกขยะ พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันให้น้องๆ อีกด้วย โรบินสัน มุ่งมั่นที่จะเดินหน้าสานต่อ ‘โครงการโรบินสันสานฝันให้น้อง’ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการได้อยู่คู่สังคม และชุมชนอย่างยั่งยืน โดยในปีนี้ได้มีการมอบทุนการศึกษารางวัลละ 30,000 บาท ให้กับโรงเรียนที่เข้ารอบ และมอบทุนการศึกษารางวัลละ 300,000 บาท ให้กับโรงเรียนที่ชนะเลิศ 5 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 33 จังหวัด มูลค่าโครงการ 2,340,000 บาท ทั้งนี้โรงเรียนแต่ละโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับทุนเพื่อไปจัดทำโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยมีพนักงานโรบินสันในแต่ละภูมิภาคร่วมเป็นที่ปรึกษาและร่วมกิจกรรมส่งมอบต่อไป

31-05-2019 16:48

aphondaworathan