http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

CSR คือ ?


ความหมายของ CSR

          “Corporate Social Responsibility (CSR) หมายถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมขององค์กร ซึ่งคือการดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี
โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งเเวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

 


ระดับของ CSR

ระดับ 1 Mandatory Level: ข้อกำหนดตามกฎหมาย หมายถึง การที่ธุรกิจมีหน้าที่ต้องปฎิบัติให้
                            เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค, 
                            กฎหมายเเรงงาน, การจ่ายภาษี เป็นต้น
 
ระดับ 2 Elementary Level: ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หมายถึง การที่ธุรกิจคำนึงถึงความสามารถใน
                            การอยู่รอดและให้ผลตอบเเทนแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งกำไรที่ได้นั้นต้องมิใช่กำไรซึ่งเกิด
                            จากการเบียดเบียนสังคม

ระดับ 3 Preemptive Level: จรรยาบรรณทางธุรกิจ หมายถึง การที่ธุรกิจสามารถสร้างผลกำไรแก่
                            ผู้ถือหุ้นได้ในอัตราที่เหมาะสมและผู้ประกอบธุรกิจได้ใส่ใจเพื่อให้ประโยชน์ตอบ
                            แทนเเก่สังคมมากขึ้น โดยเฉพาะสังคมใกล้ที่อยู่รอบข้างที่มีความคาดหวังว่าจะ
                            ได้รับการดูเเล หรือเอาใจใส่จากผู้ประกอบธุรกิจ


ระดับ 4 Voluntary Level: ความสมัครใจ หมายถึง การดำเนินธุรกิจควบคู่กับการปฏิบัติตามเเนวทาง
                            ของ CSR ด้วยความสมัครใจไม่ได้ถูกเรียกร้องจากสังคม ซึ่งการประกอบธุรกิจ
                            อยู่บนพื้นฐานของการมุ่งประโยชน์ของสังคมเป็นสำคัญ

          ทั้งนี้ ธุรกิจต้องดำเนินการตามเกณฑ์ในระดับ 1 เป็นอย่างน้อย ส่วนการดำเนินการในระดับต่อไป
ให้ขึ้นกับความพร้อมของแต่ละองค์กร โดยหลักสำคัญของการปฏิบัติตามเเนวทาง CSR ควรอยู่บนหลัก
พอประมาณที่ธุรกิจต้องไม่เบียดเบียนตนเอง และขณะเดียวกันก็ต้องไม่เบียดเบียนสังคม
 

 


ประเภทของ CSR

In process หมายถึง กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสิ่งแวดล้อม
                             ขององค์กร เช่น การดูแลสวัสดิการพนักงาน, การผลิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม, 
                             ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

 

After process หมายถึง กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ไม่เกี่ยว
                             กับการดำเนินงานขององค์กรโดยตรง เช่น การปลูกป่า, การบริจาคทุนการศึกษา,
                             การรณรงค์สร้างจิตสำนึก, การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

 

As Process หมายถึง องค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยไม่มุ่งหวังผลกำไร 
                              เช่น มูลนิธิ หรือ สมาคมการกุศลต่างๆ

 


หลักแนวคิดของ CSR

     1. การกำกับดูเเลกิจการที่ดี

     2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

     3. การเคารพสิทธิและการปฎิบัติต่อเเรงงานอย่างเป็นธรรม

     4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

     5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

     6. การดูเเลรักษาสิ่งเเวดล้อม

     7. การเผยเเพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

     8. การจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งเเวดล้อม
 

aphondaworathan