http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

แคนนอนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งแจกจ่ายน้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริโภค


ชื่อโครงการ : แคนนอนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งแจกจ่ายน้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริโภค
ชื่อองค์กร : บริษัทแคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร ปริ๊นเตอร์ แฟ็ก สแกนเนอร์ กระดาษปริ้นรูป
เว็บไซต์ : -
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัทแคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานนครราชสีมา จัดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองน้ำใส อ.สีคิว จ.นครราชสีมา นำพนักงานร่วมแจกจ่ายน้ำดื่มเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ตามโครงการ “แคนนอน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง” มี นายกเทศบาล, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, เจ้าหน้าที่เทศบาล, ประชาชนและพนักงานจิตอาสา
รายละเอียด :

วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลาประมาณ 10.00 น. นางประยงค์ ไกรทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการทั่วไปและฝ่ายช่วยเหลือสังคม บริษัทแคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดโครงการ แคนนอน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยร่วมกับเทศบาลตำบลหนองน้ำใส โดยมีนายกเทศบาลหนองน้ำใส เป็นประธาน ในการนำน้ำดื่มเครื่องอุปโภค บริโภค หมู่บ้านหนองน้ำใสในพื้นที่ จ. นครราชสีมา

เนื่องจากด้วยประเทศไทยเป็นเขตพื้นที่เมืองร้อน ซึ่งในช่วงฤดูร้อนจะมีอากาศที่ร้อนมาก สำหรับปี 2562 นี้ กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าฤดูร้อนนี้จะร้อนมากกว่าปีที่ผ่านมา จะมีอากาศที่ร้อนมาก และปริมาณน้ำฝนน้อย ทำให้ส่งผลกระทบกับชุมชนในเขตพิ้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยจังหวัดนครราชสีมาได้ประกาศให้เป็นจังหวัดที่ประสบภัยแล้งและต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งมีความขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค จำนวน 8 อำเภอ 38 หมู่บ้าน จากทั้งหมด 32 อำเภอ 3,721 หมู่บ้านของจังหวัดนครราชสีมา

บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานนครราชสีมา มีนโยบายเกี่ยวกับการตอบแทนและช่วยเหลือสังคม จึงจัดทำโครงการ “แคนนอนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง” โดยบริษัทได้เข้าช่วยเหลือประชาชนที่อำเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมาที่ประกาศเป็นพื้นที่ภัยแล้งและต้องการความช่วยเหลือ โดยบริษัทแคนนอน ร่วมกับหน่วยงานราชการ เทศบาลตำบลหนองน้ำใสและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมงาน จำนวนกว่า 200 คน การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการตอบแทนและช่วยเหลือสังคม และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและเอกชน สำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานนครราชสีมา ได้สนับสนุน มอบน้ำดื่มขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 1,800 ขวด, มอบเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 150 ชุด มอบร่มจำนวน 150 อัน ตามจำนวนชุมชนที่ประสบภัยแล้ง

โครงการนี้ พนักงานจิตอาสาบริษัทแคนนอน ร่วมทำดีด้วยหัวใจ ในการแบ่งปันความสุข นับเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นที่ดี เพื่อช่วยสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ตามเป้าหมายของบริษัทที่ต้องการช่วยให้การดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพที่ดีและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

29-04-2019 08:16

aphondaworathan