http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

พีพี ไพร์ม (มหาชน) : โครงการแบ่งปันรอยยิ้ม สู่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2562


ชื่อโครงการ : พีพี ไพร์ม (มหาชน) : โครงการแบ่งปันรอยยิ้ม สู่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
ชื่อองค์กร : บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : โดยกลุ่มบริษัทภายใต้การลงทุนของ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน ได้แก่ 1.บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ สัตว์เลี้ยง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 2.บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด ธุรกิจพลังงานสะอาด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน Geothermal และพลังงานลมในประเทศญี่ปุ่น 3.บริษัท ทีลักซ์ โกลบอล บิสซีเนส จำกัด การลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ทั่วโลกที่เติบโตเร็ว ผ่านนวัตกรรมที่สร้างความยั่งยืนให้ชุมชนและเศรษฐกิจ
เว็บไซต์ : www.ppprime.co.th
รูปแบบโดยย่อ :
โครงการแบ่งปันรอยยิ้ม สู่ผู้สูงอายุ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชน พร้อมเปิดโอกาสในการทำกิจกรรมดีๆ ร่วมกัน การได้มาพบปะสังสรรค์ พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติ จะส่งผลดีทางด้านอารมณ์ สังคม จิตใจ ร่างกาย และมองเห็นคุณค่าของตนเอง
รายละเอียด :

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย นายชาญชัย นุชเรือน รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน จัดโครงการ “แบ่งปันรอยยิ้ม สู่ผู้สูงอายุ” ประจำปี 2562 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ในมิติด้านสังคม และแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม โดยเฉพาะสังคมผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน

โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล และกรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน จ.เพชรบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณนฤมล สุภาแพ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการฯ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชน พร้อมเปิดโอกาสในการทำกิจกรรมดีๆ ร่วมกัน การได้มาพบปะสังสรรค์ พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติ จะส่งผลดีทางด้านอารมณ์ สังคม จิตใจ ร่างกาย และมองเห็นคุณค่าของตนเอง

สำหรับกิจกรรมหลักที่ทางบริษัทฯ ได้จัดขึ้นในโครงการฯ ดังกล่าว อาทิ กิจกรรมสันทนาการด้านร่างกาย-การออกกำลังกายสไตล์ไทย เหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุ, การให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้สูงอายุในครัวเรือน, การตรวจสุขภาพประจำเดือน, การจับรางวัลผู้โชคดีจากหางบัตร และการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมื่อวันที่ 3 เม.ย.2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

04-04-2019 14:05

aphondaworathan