http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

แคนนอนสร้างชุมชนให้เข้มแข็งโดยส่งเสริมด้านสุขภาพผู้สูงอายุ


ชื่อโครงการ : แคนนอนสร้างชุมชนให้เข้มแข็งโดยส่งเสริมด้านสุขภาพผู้สูงอายุ
ชื่อองค์กร : บริษัทแคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร ปริ๊นเตอร์ แฟ็ก สแกนเนอร์ กระดาษปริ้นรูป
เว็บไซต์ : -
รายละเอียด :

เมือวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทแคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย)จำกัด โดยนางประยงค์ ไกรทอง ผู้จัดการฝ่ายงาน CSR และจิตอาสาบริษัทแคนนอนฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานราชการ นำโดยนายถิ่น เติบสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง จัดให้มีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์คือการส่งเสริมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุมีการออกกำลังกายและมอบกระเช้าเพื่อสุขภาพ จำนวน 100 กระเช้า และยาสามัญประจำบ้านอีกจำนวน 100 ชุด ทั้งยังลงพื้นที่ร่วมกับ อสม.ชุมชน ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ตำบลนากลาง จำนวน 10 ครัวเรือน กิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 150 คน บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมครั้งนี้จะสามารถช่วยเหลือสังคมและสุขภาพของผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงได้มีความสุขและสุขภาพแข็งแรง ปราศจาคโรคภัยไข้เจ็บที่ร้ายแรง

13-03-2019 18:28

aphondaworathan