http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

พีพี ไพร์ม : โครงการฝายมีชีวิต


ชื่อโครงการ : พีพี ไพร์ม : โครงการฝายมีชีวิต
ชื่อองค์กร : บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : โดยกลุ่มบริษัทภายใต้การลงทุนของ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน ได้แก่ 1.บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ สัตว์เลี้ยง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 2.บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด ธุรกิจพลังงานสะอาด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน Geothermal และพลังงานลมในประเทศญี่ปุ่น 3.บริษัท ทีลักซ์ โกลบอล บิสซีเนส จำกัด การลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ทั่วโลกที่เติบโตเร็ว ผ่านนวัตกรรมที่สร้างความยั่งยืนให้ชุมชนและเศรษฐกิจ
เว็บไซต์ : www.ppprime.co.th
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมกับอุตสาหกรรมเชิงนิเวศรักษาสิ่งแวดล้อม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ในโครงการฝายมีชีวิต เพื่อยกระดับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน
รายละเอียด :

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) โดยคณะตัวแทน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมกับอุตสาหกรรมเชิงนิเวศรักษาสิ่งแวดล้อม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ในโครงการฝายมีชีวิต ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ เพื่อยกระดับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน โดยการสร้างฝายชะลอน้ำ ฝายมีชีวิต เพื่อเป็นตัวชี้วัดคุณภาพน้ำทิ้งในคลองพังลาที่ไหลลงมาจากหลายๆ ภาคส่วนและยังเป็นศูนย์รวมในการช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนมาก ณ สะพานศาลเจ้าเง็กเซียน ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 #พีพีไพร์มสร้างสรรค์พลังเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน #EmpoweringForSustainability

---------------------------------------------------
สามารถติดตามข่าวสารต่าง ๆ ของ "พีพี ไพร์ม" ได้ที่ช่องทาง
Facebook : https://www.facebook.com/ppprime2018/
Website : www.ppprime.co.th
Youtube : PP PRIME CHANNEL : https://www.youtube.com/channel/UCU3Y892XZylU_7Y6PBHZ5eg

#PPPRIME #PPPM #THAILUXE_THAILAND

06-03-2019 14:01

aphondaworathan