http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

บริษัท สตาร์ปรินท์ จำกัด(มหาชน) จัดกิจกรรม CSR ครั้งที่2/2560


ชื่อโครงการ : บริษัท สตาร์ปรินท์ จำกัด(มหาชน) จัดกิจกรรม CSR ครั้งที่2/2560
ชื่อองค์กร : บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : เป้นผู้นำด้านการผลิตสิ่งบรรจุภัณฑ์กระดาษแข็ง สื่อสิ่งพิมพ์โฆษณา และสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อธุรกิจต่างๆตามความต้องการของลูกค้ามากกว่า 25 ปี ด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ ระบบ SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
เว็บไซต์ :
รูปแบบโดยย่อ :
วันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ ได้คณะร่วมจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน โซนแห้ง และร่วมกิจกรรมปล่่อยพันธุ์ปลากะพงลงสู่ท้องทะเล และเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของอุทยานของป่าชายเลน ที่อุทยานนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
รายละเอียด :

วันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด(มหาชน) ได้คณะร่วมจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน โซนแห้ง และร่วมกิจกรรมปล่่อยพันธุ์ปลากะพงลงสู่ท้องทะเล และเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของอุทยานของป่าชายเลน ที่อุทยานนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

โดยครั้งนี้ได้กำหนดกิจกรรม CSR ขึ้นเป็นครั้งที่2 ของปี 2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในป่าชายเลน อีกทั้งยังเป็นการเรัียนรู้การเกิดขุึ้นของอุทยานนานาชาติสิรินธร ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรของบริษัท

กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย
1. กิจกรรมปลูกป่าชายแลน โซนแห้ง ซึ่งเป็นโซนที่อยู่ตามริมแม่น้ำแบะร่องน้ำ มีปริมาณน้ำจืดมากกว่าน้ำเค็ม จะมีต้นไม้ขึ้นอยู่หนาแน่น แต่เนื่องจากส่วนที่ทำกิจกรรมพบว่า ป่าชายเลนได้ถูกทำลายไป ทางบริษัทจึงได้ร่วมปลูกป่าชายเลนเพื่อปรับปรุงและฟื้นฟูป่า
2.การร่วมปล่อยปลากะพงลงสู่ท้องทะเล ซึ่งเป็นการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ป็นการลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม และความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ซึ่งจะสอดคล้องต่อนโยบายของรัฐในการนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3. การเรียนรู้การก่อตั้งของพิพิธภัณฑ์นานาชาติสิรินธร ต่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นคณูปการณที่สำคัญให้กับเด็กๆและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านการสร้างจิตสำนึกอีกด้วย

บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด(มหาชน) มีความมุ่งมั่นตั้งใจดีๆเช่นนี้ เพื่อช่วยให้ทรัพยากรธรรมชาติยังคงอยู่ ฟื้นฟูให้กลับมาสภาพที่ดีและสร้างให้บริเวณปา่ชายเลนยังเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์น้ำต่อไปอย่างยั่งยืน

21-02-2019 15:28

aphondaworathan