http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

โครงการขาเทียมพระราชทาน


ชื่อโครงการ : โครงการขาเทียมพระราชทาน
ชื่อองค์กร : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
เว็บไซต์ : www.irpc.co.th
รูปแบบโดยย่อ :
IRPC น้อมเกล้าฯ ถวายเครื่องบดพลาสติก ให้แก่มูลนิธิขาเทียมฯ
รายละเอียด :
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดยคุณปิยดา จงพยุหะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ณ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในการนี้ ได้เข้ารับพระราชทานโล่ที่ระลึกและน้อมเกล้าฯ ถวายเครื่องบดพลาสติก ให้แก่มูลนิธิขาเทียมฯ โดยเครื่องบดพลาสติกดังกล่าว เป็นเครื่องที่บริษัทฯ เลิกใช้งานแล้ว ยี่ห้อ Chao Wei (Model 820C30HP) จากประเทศไต้หวัน มอเตอร์ไฟฟ้า 22 กิโลวัตต์ กำลังการผลิต 100 กิโลกรัมต่อชั่วโมง โดยบริษัทฯได้ทำการปรับปรุงและตรวจสอบเครื่องบดพลาสติกให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตามปกติ เพื่อให้มูลนิธิขาเทียมฯ สามารถนำเศษพลาสติกที่เหลือจากการทำขาเทียมและการวิจัยพัฒนา มาบดให้เป็นชิ้นเล็กๆ และส่งขายให้แก่ผู้รับซื้อ นำไปเข้าขบวนการรีไซเคิล ทำให้มูลนิธิขาเทียมฯ สามารถบริหารจัดการขยะพลาสติกได้อย่างเป็นระบบ ช่วยลดจำนวนขยะพลาสติก ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และยังสร้างรายได้ให้แก่มูลนิธิฯ อีกทางหนึ่ง
12-02-2019 10:43

aphondaworathan