csrcom.com
True ปลูกปัญญา

เอเชี่ยน เคมิคัล : ACC จุดพลังจิตอาสา หยุดไฟป่าสร้างแนวป้องกัน


ชื่อโครงการ : เอเชี่ยน เคมิคัล : ACC จุดพลังจิตอาสา หยุดไฟป่าสร้างแนวป้องกัน
ชื่อองค์กร : บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ธุรกิจเคมีภัณฑ์ หมวดอาหารสัตว์ และน้ำยาบำบัดน้ำเสีย
เว็บไซต์ : www.acc1976.com
รูปแบบโดยย่อ :
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างแนวป้องกันไฟป่า
รายละเอียด :

ACC จุดพลังจิตอาสา หยุดไฟป่าสร้างแนวป้องกัน มุ่งมั่นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เอเชี่ยนเคมิคัล จำกัด จัดกิจกรรมสร้างแนวป้องกันไฟป่า จังหวัดนครนายก

บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จำกัด (ACC) นำโดย นายทยุติ ศรีรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการ นำพนักงานจิตอาสา จำนวนกว่า 50 คน จัดกิจกรรม จุดพลังจิตอาสา หยุดไฟป่า สร้างแนวป้องกัน โดยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมไฟป่านครนายก กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช พร้อมด้วยตัวแทนชุมชนบ้านวังทิพย์ ในบริเวณเขตพื้นที่เขาแหลม ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยการสร้างแนวป้องกันไฟป่าด้วยวิธีการลดปริมาณเชื้อเพลิงที่อยู่ตามธรรมชาติ ซึ่งช่วยลดความรุนแรงของการเกิดไฟป่า และสร้างเป็นเส้นทางตรวจการณ์ระวังไฟป่าให้กับเจ้าหน้าที่ ACC ยังได้มอบเครื่องตัดหญ้าจำนวน 3 เครื่อง พร้อมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างแนวกันไฟทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจและใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ อีกด้วย นายทยุติ ศรีรุ่งโรจน์ ยังกล่าวว่าการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในครั้งนี้ เป็นเหมือนการจุดพลัง สร้างเครือข่ายชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อพร้อมป้องกันและรับมือหากเกิดเหตุไฟป่า

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ได้ส่งต่อแนวคิดของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับสังคมได้รับรู้และมีส่วนร่วมช่วยกันรักษาและหวงแหนผืนป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไปในอนาคต

11-12-2018 10:04

aphondaworathan