csrcom.com
True ปลูกปัญญา

Gulf กับกิจกรรม เพื่อ สังคมร่วมสนับสนุน “โครงการศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย”


ชื่อโครงการ : Gulf กับกิจกรรม เพื่อ สังคมร่วมสนับสนุน “โครงการศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย”
ชื่อองค์กร : บริษัท ไอพรอสเพค (ประเทศไทย) จํากัด
เกี่ยวกับองค์กร : iProspect is the top ten online advertising agency in Thailand, be the part of Dentsu-Aegis Network.
เว็บไซต์ : https://www.iprospect.com/en/th/
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัทกัลฟ์ มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะทำ กิจกรรม เพื่อ สังคม ในด้านการให้ความรู้และการสนับสนุนภาคประชาชนให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญด้านพลังงานทดแทน เพื่อที่จะได้นำไปปรับใช้ในวิถีชีวิตประจำวัน อันจะช่วยให้สามารถใช้ชีวิตได้สอดคล้องตามแนวพระราชดำริในเรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพ่อหลวงร.9 และ“โครงการศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย”
รายละเอียด :

Gulf บริษัทด้านพลังงานไฟฟ้าชั้นนำของไทย เดินหน้าสานต่อปณิธานพ่อหลวง ร.9 กับ กิจกรรมเพื่อสังคม ในการสนับสนุน “โครงการศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย” อันเป็นโครงการที่น้อมนำพระราชดำริในเรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพ่อหลวงร.9 มาปรับใช้ในเรื่องของการรู้ค่าของพลังงานทดแทน

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในองค์กรสำคัญด้านพลังงานของไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของพลังงานทดแทนเสมอ และยึดมั่นเป็นแนวนโยบายในการดำเนินธุรกิจขององค์กรเสมอมา จึงตั้งใจจัดทำ CSR ขององค์กรให้สอดคล้องกับแนวนโยบายการดำเนินงาน โดยการเข้าร่วมสนับสนุน “โครงการศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย” อันเป็นโครงการต้นแบบที่จะดำเนินงานจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบด้านพลังงานทดแทน และทางโครงการ ฯ จะเป็นต้นแบบของการนำพลังงานสะอาดมาใช้ให้เกิดรูปธรรมอย่างแท้จริง

จากนั้นก็จะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ภาคประชาชนในท้องถิ่น อันจะช่วยทำให้เกิดการต่อยอดในเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนไปสู่วิถีชีวิตซึ่งจะเป็นแนวทางสร้างความยั่งยืนให้กับเรื่องของพลังงานได้มากยิ่งขึ้น ในการนี้นางสาว ภวสกุณ รัตนาวะดี ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงาน EH&S ระดับองค์กร ( csr )ของบริษัทกัลฟ์จึงได้เป็นตัวแทนองค์กรเข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ “โครงการศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย” ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ณ กองการฝึก กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และเพื่อแสดงออกถึงความตั้งใจในการจัดทำ csr

ในครั้งนี้นางสาว ภวสกุณ รัตนาวะดี ยังได้มอบแผงโซล่าร์เซลล์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและระบบสูบน้ำให้กับทางโครงการ ฯ ด้วย โดยได้รับเกียรติจากพลเรือเอก รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และ นางสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ ประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิรักษ์ดิน รักษ์น้ำ (Earth Safe Foundation)ทั้งสองท่านมาเป็นผู้รับมอบ บริษัทกัลฟ์ มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะทำ กิจกรรม เพื่อ สังคม ในด้านการให้ความรู้และการสนับสนุนภาคประชาชนให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญด้านพลังงานทดแทน เพื่อที่จะได้นำไปปรับใช้ในวิถีชีวิตประจำวัน อันจะช่วยให้สามารถใช้ชีวิตได้สอดคล้องตามแนวพระราชดำริในเรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพ่อหลวงร.9 และ“โครงการศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย” ก็ถือเป็นโครงการที่แนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแนวทางการทำ กิจกรรม เพื่อสังคมของบริษัทกัลฟ์อย่างพอดี กิจกรรมดี ๆ และการสนับสนุนในครั้งนี้จึงเกิดขึ้น

สำหรับโครงการศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทยนั้น เป้าหมายของโครงการฯก็คือ การเป็นต้นแบบเรื่องเกษตรอินทรีย์และเรื่องของการใช้พลังงานทดแทน โดยจะมีการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์และพลังงานทดแทนเพื่อคนไทยที่ครบวงจร เมื่อสามารถนำองค์ความรู้ไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นได้แล้ว ทางโครงการฯก็จะมีการเปิดให้ประชาชนที่สนใจได้เข้าไปเรียนรู้วิธีการใช้พลังงานสะอาดเพื่อประโยชน์ในการเกษตร อีกทั้งจะมีการส่งเสริมให้ประชาชนนำองค์ความรู้นี้ไปใช้กับเรื่องอื่น ๆ ในชีวิตประจำวัน อันจะช่วยทำให้เกิดแนวทางการพัฒนาพลังงานและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปอย่างยั่งยืน

04-12-2018 14:07

aphondaworathan