csrcom.com
True ปลูกปัญญา

GUNKUL เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณสหกิจศึกษาจากราชมงคลพระนคร


ชื่อโครงการ : GUNKUL เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณสหกิจศึกษาจากราชมงคลพระนคร
ชื่อองค์กร : GUNKUL
เกี่ยวกับองค์กร : เป็นผู้นำด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน รวมถึงการผลิตและจัดหาอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า ตลอดจนผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานที่ตรงตามความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และผู้มีส่วนร่วมอย่างสูงสุด
เว็บไซต์ : www.gunkul.com
รูปแบบโดยย่อ :
GUNKUL เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณสหกิจศึกษาจากราชมงคลพระนคร
รายละเอียด :
GUNKUL เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณสหกิจศึกษาจากราชมงคลพระนคร คุณสมลักษณ์ คนึงเหตุ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสำนักบริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เขตพระนคร เนื่องจากบริษัทฯ เป็นสถานประกอบการที่จัดโครงการสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นการฝึกอาชีพในระหว่างการศึกษา ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ให้กับนักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญในสายงาน อาชีพ เมื่อเร็วๆนี้
11-10-2018 15:25

aphondaworathan