csrcom.com
True ปลูกปัญญา

GUNKUL ต่อยอดการเรียนรู้มอบทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมารามประจำปี 2561


ชื่อโครงการ : GUNKUL ต่อยอดการเรียนรู้มอบทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมารามประจำปี 2561
ชื่อองค์กร : GUNKUL
เกี่ยวกับองค์กร : เป็นผู้นำด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน รวมถึงการผลิตและจัดหาอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า ตลอดจนผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานที่ตรงตามความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และผู้มีส่วนร่วมอย่างสูงสุด
เว็บไซต์ : www.gunkul.com
รูปแบบโดยย่อ :
GUNKUL ต่อยอดการเรียนรู้มอบทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมารามประจำปี 2561
รายละเอียด :
คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริษัท, คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร และดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) พร้อมทีมผู้บริหาร มอบทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 12 จำนวน 50 ทุน มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมนาฏศิลป์ เลี้ยงอาหารกลางวัน มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมผู้สุงอายุ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งในความตั้งมั่นอย่างแน่วแน่ของกลุ่มบริษัทที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีสู่สังคม ตามนโยบายค่านิยมขององค์กร
11-10-2018 14:58

aphondaworathan