csrcom.com
True ปลูกปัญญา

พฤกษา ปันความรู้เทคโนโลยีสร้างบ้านแก่ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร


ชื่อโครงการ : พฤกษา ปันความรู้เทคโนโลยีสร้างบ้านแก่ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ชื่อองค์กร : บมจ. พฤกษา โฮลดิ้ง
เกี่ยวกับองค์กร : PSH มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ที่มีธุรกิจและบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองรูปแบบการดำเนินชีวิตสมัยใหม่ และสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน
เว็บไซต์ : www.psh.co.th
รูปแบบโดยย่อ :
“พฤกษา” ส่งทีมวิศวกรมืออาชีพร่วมถ่ายทอดความรู้ พร้อมนำเยี่ยมชมเทคโนโลยีการผลิตแผ่นพรีคาสท์ และนวัตกรรมการก่อสร้างบ้านคุณภาพระบบอุตสาหกรรม (Pruksa REM) ภายใต้โครงการ “Pruksa Innovation Learning Center” แก่เยาวชน
รายละเอียด :

“พฤกษา” ส่งทีมวิศวกรมืออาชีพร่วมถ่ายทอดความรู้ พร้อมนำอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 22 คน เยี่ยมชมเทคโนโลยีการผลิตแผ่นพรีคาสท์ และนวัตกรรมการก่อสร้างบ้านคุณภาพระบบอุตสาหกรรม (Pruksa REM) ภายใต้โครงการ “Pruksa Innovation Learning Center” ณ โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร และโครงการพฤกษาวิลเลจ 43/2 ดีไลท์ ดอนเมือง-รังสิต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมสนับสนุนสินค้าชุมชน “แหม่ม ซาลาเปาลาวา” สินค้า OTOP จังหวัดนครสวรรค์ เป็นอาหารว่าง เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน กิจกรรมดังกล่าว นับเป็นกิจกรรม CSR After Process ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน ที่พฤกษาใส่ใจให้ความช่วยเหลือเพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs 4 เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนทุกรูปแบบ ทุกสถานที่ เป้าหมายที่ 4 รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานที่มีคุณค่า และเป้าหมายที่ 17 สร้างความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

07-08-2018 09:27

aphondaworathan