csrcom.com
True ปลูกปัญญา

บริษัท มาซาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด มอบเสื้อผ้า ของใช้จำเป็นให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น


ชื่อโครงการ : บริษัท มาซาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด มอบเสื้อผ้า ของใช้จำเป็นให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น
ชื่อองค์กร : Mazars (Thailand) Ltd.
เกี่ยวกับองค์กร : Mazars in Thailand is a leading audit, accounting, tax, legal and advisory practice, combining the benefits of an integrated global partnership with the entrepreneurial drive of the senior advisors.
เว็บไซต์ : www.mazars.co.th
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัท มาซาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด มอบเสื้อผ้า ของใช้จำเป็นให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น
รายละเอียด :

บริษัท มาซาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านปรึกษาธุรกิจการจัดทำและการตรวจสอบทางบัญชี กฎหมาย และภาษี ได้มอบเสื้อผ้า ของใช้จำเป็นให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ซึ่งมูลนิธินี้เป็นองค์กรเอกชนที่ให้การอุปการะช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส คนชรา และบำบัดผู้ติดยาเสพติด ด้วยการพัฒนา เปลี่ยนแปลง เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านจิตใจ เพื่อเตรียมพร้อมเผชิญโลกกว้างในวันข้างหน้า โดยนางรัตติกรณ์ ศักด์ศรีสถาพร ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคล ได้เป็นตัวแทนมอบเสื้อผ้า ของใช้จำเป็น ให้แก่ นายอติพันธ์ จงสัจจะธรรม

06-08-2018 17:24

aphondaworathan