csrcom.com
True ปลูกปัญญา

มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย : โครงการเชฟรอนห่วงใยสวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน


ชื่อโครงการ : มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย : โครงการเชฟรอนห่วงใยสวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน
ชื่อองค์กร : มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย
เกี่ยวกับองค์กร : มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (มูลนิธิ เอไอพี) เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร จัดตั้งขึ้นตามข้อบัญญัติของประเทศสหรัฐอเมริกา เลขที่ 501 (ซี) (3) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเครือข่ายระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนาด้านการศึกษาและเสริมสร้างหลักสูตรโดยใช้สื่อสาธารณะ และดำเนินการส่งเสริมการใช้หมวกนิรภัยในโรงเรียน รวมทั้งให้ความรู้ในโครงการด้านความปลอดภัยบนถนน เพื่อลดการแพร่กระจายและอัตราการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนถนนในประเทศกำลังพัฒนา การตายและบาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะจากอุบัติเหตุบนถนนสามารถป้องกันได้ และแนวโน้มการสูญเสียเหล่านี้ยังไม่เปลี่ยนแปลง ความมุ่งมั่นของเรา คือ การสร้างคนยุคใหม่ที่เป็นผู้ใช้ถนนที่ฉลาดและปลอดภัย มูลนิธิฯ ก่อตั้งขึ้นในปี 2542 และมีสำนักงานในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ในกรุงฮานอย และเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ ในประเทศเวียดนาม และในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ได้ก่อตั้งโรงงาน V-SPEC หรือ Protec Helmets เพื่อผลิตหมวกนิรภัยสำหรับใช้ในประเทศเขตร้อนด้วย โครงการของมูลนิธิฯ ได้แก่ โครงการเดินทางปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน โครงการถนนปลอดภัยไปโรงเรียน โครงการกดปุ่มแบบเรียนความปลอดภัย และการให้ความรู้ผ่านสื่อสาธารณะ ความพยายามของเราเพื่อพัฒนาถนนและผู้ใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัย รวมไปถึง การสนับสนุนด้านนโยบาย การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญ การจัดหาหมวกนิรภัยที่มีคุณภาพสูง เหมาะกับสภาพภูมิอากาศและราคาไม่แพง ภารกิจ ภารกิจของมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย คือ การให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน และทักษะต่างๆ ในประเทศกำลังพัฒนาโดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการตายและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนถนน วิสัยทัศน์ ทำให้โลกมีถนนปลอดภัย มีคนใช้ถนนอย่างฉลาด และประเทศกำลังพัฒนาต่างๆ มีสภาพแวดล้อมในการจราจรที่ส่งเสริมการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและประชาชน ทำให้โลกมีความร่วมมือระหว่าง องค์กรเอกชน องค์กรภาครัฐ และบริษัทห้างร้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน ทำให้โลกมีปัจเจกชนที่มีพลังและได้รับการศึกษา เพื่อความสามารถในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต และความมั่นคงเมื่อใช้ยานพาหนะ ทั้งขณะที่เป็นผู้ขับขี่หรือผู้โดยสาร
เว็บไซต์ : aip-foundation.org
รูปแบบโดยย่อ :
มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย ภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เปิดตัวโครงการเชฟรอนห่วงใยสวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน (Helmet for Kids) พร้อมมอบหมวกนิรภัย 500 ใบให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 จ.นครศรีธรรมราช มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชียได้รับเกียรติจากนายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี โดยนอกจากพิธีมอบหมวกนิรภัยให้กับตัวแทนเด็กนักเรียนแล้ว ไฮไลท์ของงานซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ได้แก่ กิจกรรมการแสดงหมวกนิรภัยของนักเรียน การสาธิตการสวมหมวกนิรภัยที่ถูกต้องจากตัวแทนบริษัทเชฟรอนและตำรวจภูธรจังหวัด และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่คุณครูต้นแบบ 22 คน ข้อมูลจากการสำรวจเบื้องต้นของมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย พบว่าโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการตั้งอยู่ในแหล่งที่มีการจราจรหนาแน่น นักเรียนส่วนใหญ่ใช้รถจักรยานยนต์และจักรยานในการเดินทาง ไป-กลับจากโรงเรียน แต่มีเด็กเพียง 4% เท่านั้นที่สวมหมวกนิรภัย โครงการเชฟรอนห่วงใยสวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน (Helmet for Kids) ซึ่งดำเนินการในจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างพฤษภาคม ถึง กันยายน 2561 ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
รายละเอียด :

ผลสำรวจอัตราการสวมหมวกนิรภัยของนักเรียนระดับประถมศึกษามีไม่ถึง 4% จึงจำเป็นต้องเพิ่มการรณรงค์ให้มากยิ่งขึ้น 1 สิงหาคม 2561 – จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย โครงการเชฟรอนห่วงใยสวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน หรือ Helmets for Kids มอบหมวกนิรภัยจำนวน 500 ใบ แก่นักเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาสองแห่ง

ผลการสำรวจพบว่าอัตราการสวมหมวกนิรภัยของเด็กนักเรียนระหว่างเดินทางมาโรงเรียนมีไม่ถึง 4% โดยโรงเรียนทั้งสองแห่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ที่มีความคับคั่งด้านการจราจร จากรายงานพบว่าเพียงเวลาไม่ถึงหนึ่งปี มีเด็กนักเรียนสองรายประสบอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางไป-กลับจากโรงเรียน ซึ่งคาดว่าตัวเลขจริงอาจมีแนวโน้มสูงกว่านี้ โครงการ Helmets for Kids ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด หนึ่งในภาคีหลักของมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย ซึ่งทำงานสนับสนุนด้านการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในภูมิภาคนี้มายาวนาน “อัตราการสวมหมวกนิรภัยที่ค่อนข้างต่ำในเขตอำเภอเมือง แสดงให้เห็นถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งเด็กและผู้ปกครอง เด็กควรจะได้รับการป้องกันจากอุบัติเหตุ และกระผมหวังว่าโครงการนี้จะสามารถรณรงค์ให้คนในชุมชนสวมหมวกนิรภัยกันอย่างจริงจังมากขึ้น” นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าว

คุณครู นักเรียน และผู้ปกครองจากโรงเรียนทั้งสองแห่งเข้าร่วมงานพิธีเปิดตัวโครงการมากกว่า 500 คน พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด รวมถึงหน่วยงานด้านศูนย์ถนนและด้านสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีซึ่งจัดขึ้น ณ ศาลาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช “เชฟรอนมีความมุ่งมั่นที่จะดูแลสวัสดิภาพของผู้ใช้ถนนในชุมชนที่เราอาศัยอยู่” นายคมสันต์ โอ๊ยนาสวน ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าว “เราจึงรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ทำงานร่วมกับมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชียในการริเริ่มโครงการที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน” นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวสุนทรพจน์เปิดงาน และมอบหมวกนิรภัยให้กับนักเรียนในโครงการ นอกจากนี้มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย ได้มอบประกาศนียบัตรแก่คุณครู 22 ท่าน ที่ผ่านการฝึกอบรมคุณครูต้นแบบเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่นักเรียนผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การสวมหมวกนิรภัยที่ถูกวิธีและกระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญของพฤติกรรมทางถนนที่ปลอดภัย

“โครงการHelmets For Kids มีจุดมุ่งหมายที่จะนำหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐานและองค์ความรู้ด้านการใช้ถนนอย่างปลอดภัยมอบให้กับชุมชน และนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงเลือกโรงเรียนเป้าหมายทั้งสองแห่ง ซึ่ง 90% ของนักเรียนมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย ทำให้ผู้ปกครองไม่สามารถซื้อหมวกนิรภัยให้กับเด็กได้” นางสาวอรทัย จุลสุวรรณรักษ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย กล่าว นอกจากการมอบหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐานแล้ว โครงการมีการอบรมความรู้กับเด็กนักเรียน คุณครู และผู้ปกครอง อาทิ เช่น การสอนผ่านแบบจำลองการจราจร การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยทางท้องถนน โดยคุณครูจากโรงเรียนในโครงการทั้งสองแห่งได้ผ่านการฝึกอบรมเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา คาดว่าจะมีคุณครูจำนวน 22 ท่าน ผู้ปกครองกว่า 200 ท่าน และเด็กนักเรียนกว่า 450 คน ในโครงการที่จะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการนี้

#######
เกี่ยวกับมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย
มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการแพร่กระจายและอัตราการตาย และบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนถนนในประเทศกำลังพัฒนาภายในระยะเวลา 15 ปี ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้มีการจัดทำโครงการต่าง ๆ มากมายทั้งใน ทวีปเอเชีย และแอฟริกา

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ สามารถเยี่ยมชมได้ที่ http://localhost/aipf/webmin/what-we-do.html www.asiainjury.org หรือทางทวิตเตอร์ @AIPFoundation 

03-08-2018 10:10

aphondaworathan