csrcom.com
True ปลูกปัญญา

ซีเกท โคราช ต้อนรับคณะนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


ชื่อโครงการ : ซีเกท โคราช ต้อนรับคณะนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ชื่อองค์กร : Sugar Smart PR & Marketing Consulting
เกี่ยวกับองค์กร : บริษัทที่ปรึกษาทางด้านประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์ : www.sugarsmartgroup.com
รูปแบบโดยย่อ :
นายสุพัฒน์ สวัสดิกุล ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมอำนวยการ โรงงานซีเกท โคราช (แถวแรก ยืน) และวิศวกรเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ตลอดจนต้อนรับคณะนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รายละเอียด :
นายสุพัฒน์ สวัสดิกุล ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมอำนวยการ โรงงานซีเกท โคราช (แถวแรก ยืน) และวิศวกรเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ตลอดจนต้อนรับคณะนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมโรงงานซีเกท โคราช เพื่อศึกษาดูงานระบบการบำบัดน้ำ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากสถานประกอบการจริง อันจะช่วยก่อให้เกิดความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษา
31-07-2018 17:34

aphondaworathan