csrcom.com
True ปลูกปัญญา

ไทยลักซ์ : โครงการสานต่อความพอเพียงฯ ปี 2/2561 โรงเรียน ตชด.เทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1 จ.สุราษฎร์ธานี


ชื่อโครงการ : ไทยลักซ์ : โครงการสานต่อความพอเพียงฯ ปี 2/2561 โรงเรียน ตชด.เทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1 จ.สุราษฎร์ธานี
ชื่อองค์กร : บริษัท ไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ ทั้งภายในและต่างประเทศ
เว็บไซต์ : www.thailuxe.com
รูปแบบโดยย่อ :
โครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย ปี 2/2561 ณ โรงเรียน ตชด.เทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
รายละเอียด :
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนิน โครงการ “สานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย” ปี2/2561 โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยง พร้อมถ่ายทอดเทคนิควิธีการเลี้ยงจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตเยาวชน ต่อยอดถึงชุมชนในท้องถิ่นทุรกันดาร แนวตะเข็บชายแดนไทย ให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีแผนการส่งมอบทั้งหมด 207 โรงเรียน ตชด.ทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ โดยคณะผู้บริหาร และทีมงาน ร่วมเดินทางไปส่งมอบอาหารสัตว์น้ำ ณ โรงเรียน ตชด.เทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฏร์ธานี โรงเรียนลำดับที่ 16 ใน 30 โรงเรียน ที่ได้ดำเนินโครงการฯ ในปี 2561 โดยได้รับเกียรติเข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงาน ตชด. นำโดย พ.ต.ท.หญิง กฤตยา แสงจันทร์ ประดิษฐพงษ์ ผู้บังคับกองร้อย กอบกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 412, หน่วยงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดย นายภูษิต จันทร์เพชร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านประมง, พ.ต.ท.วัชรินทร์ เพชรน้อย ครูใหญ่โรงเรียน ตชด.เทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1 พร้อมคณะครูและนักเรียน, หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมพิธีมอบอาหารสัตว์น้ำ โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทุกภาคส่วนดังกล่าว เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2561
21-06-2018 10:24

aphondaworathan