csrcom.com
True ปลูกปัญญา

โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน คนรักรถไฟฟ้า


ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน คนรักรถไฟฟ้า
ชื่อองค์กร : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
เกี่ยวกับองค์กร : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้มุ่งมั่นดำเนินการพัฒนาและขยายโครงข่ายการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนตามภารกิจหลักขององค์กร และดำเนินการตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน” เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาการจราจรในปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นการยกระดับชีวิตเมืองให้แก่ประชาชน ด้วยการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับชุมชนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ และกิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม โดย รฟม. ยึดหลักการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ รฟม. ดังนี้ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมโดยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน และส่งเสริมพนักงาน และลูกจ้างให้บำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมด้วยจิตอาสา 2. ร่วมกับชุมชนในแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยให้อยู่อย่างยั่งยืน 3. การดำเนินกิจการและการศึกษาออกแบบและการก่อสร้างโครงการในทุกขั้นตอนจะคำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนร่วมรณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป 4. ส่งเสริมการศึกษาของพนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนบุตรหลานของพนักงานและลูกจ้าง และสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียนในแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ในลักษณะของ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) อีกทั้งปัจจุบัน รฟม. ยังนำหลักการการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) มาเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กร เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
เว็บไซต์ : www.mrta.co.th
รูปแบบโดยย่อ :
พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่บริเวณสำนักงาน รฟม. (ถนนพระราม9) ให้เป็นพื้นที่สีเขียวใจกลางเมือง โดยปรับภูมิทัศน์บรรยากาศภายในให้ร่มรื่นและสามารถใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย อาทิ เดิน-วิ่ง ปั่นจักรยาน รวมทั้งพักผ่อนหย่อนใจ อันเป็นการดำเนินงานด้าน CSR ที่องค์กรมีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด :

รฟม. สำรวจความพึงพอใจประชาชนผู้เข้ามาใช้พื้นที่ภายในสำนักงาน รฟม. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยสำนักผู้ว่าการ ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้พื้นที่บริเวณสำนักงาน รฟม. ในการออกกำลังกายและพักผ่อน ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 23 เมษายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่บริเวณสำนักงาน รฟม. ให้สวยงาม มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนและชุมชนโดยรอบ ตลอดจนพนักงาน รฟม. ใช้เป็นสถานที่ในการออกกำลังกายและพักผ่อน

การสำรวจความพึงพอใจดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน คนรักรถไฟฟ้า ซึ่ง รฟม. ได้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาพื้นที่โดยรอบสำนักงาน รฟม. ที่ได้เวนคืนมาเพื่อดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้า ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและชุมชนโดยรอบ โดยการจัดสรรให้เป็นสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อน ซึ่งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวใจกลางกรุงเทพมหานครอีกแห่งหนึ่ง ทั้งนี้ พื้นที่ดังกล่าวภายหลังจาก การพัฒนาและปรับปรุงแล้วเสร็จจะเป็นสวนสุขภาพ รฟม. ที่ได้มาตรฐาน มีภูมิทัศน์สวยงามสำหรับประชาชน ชุมชนโดยรอบ และพนักงาน รฟม. ได้ใช้ประโยชน์เป็นสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกาย ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ รฟม. ตระหนัก และให้ความสำคัญควบคู่ไปกับการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

04-05-2018 14:19

aphondaworathan