csrcom.com
True ปลูกปัญญา

มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย : โครงการ “ปลอดภัย...เลือกได้” (Safety Delivered)


ชื่อโครงการ : มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย : โครงการ “ปลอดภัย...เลือกได้” (Safety Delivered)
ชื่อองค์กร : มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย
เกี่ยวกับองค์กร : มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (มูลนิธิ เอไอพี) เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร จัดตั้งขึ้นตามข้อบัญญัติของประเทศสหรัฐอเมริกา เลขที่ 501 (ซี) (3) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเครือข่ายระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนาด้านการศึกษาและเสริมสร้างหลักสูตรโดยใช้สื่อสาธารณะ และดำเนินการส่งเสริมการใช้หมวกนิรภัยในโรงเรียน รวมทั้งให้ความรู้ในโครงการด้านความปลอดภัยบนถนน เพื่อลดการแพร่กระจายและอัตราการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนถนนในประเทศกำลังพัฒนา การตายและบาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะจากอุบัติเหตุบนถนนสามารถป้องกันได้ และแนวโน้มการสูญเสียเหล่านี้ยังไม่เปลี่ยนแปลง ความมุ่งมั่นของเรา คือ การสร้างคนยุคใหม่ที่เป็นผู้ใช้ถนนที่ฉลาดและปลอดภัย มูลนิธิฯ ก่อตั้งขึ้นในปี 2542 และมีสำนักงานในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ในกรุงฮานอย และเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ ในประเทศเวียดนาม และในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ได้ก่อตั้งโรงงาน V-SPEC หรือ Protec Helmets เพื่อผลิตหมวกนิรภัยสำหรับใช้ในประเทศเขตร้อนด้วย โครงการของมูลนิธิฯ ได้แก่ โครงการเดินทางปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน โครงการถนนปลอดภัยไปโรงเรียน โครงการกดปุ่มแบบเรียนความปลอดภัย และการให้ความรู้ผ่านสื่อสาธารณะ ความพยายามของเราเพื่อพัฒนาถนนและผู้ใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัย รวมไปถึง การสนับสนุนด้านนโยบาย การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญ การจัดหาหมวกนิรภัยที่มีคุณภาพสูง เหมาะกับสภาพภูมิอากาศและราคาไม่แพง ภารกิจ ภารกิจของมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย คือ การให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน และทักษะต่างๆ ในประเทศกำลังพัฒนาโดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการตายและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนถนน วิสัยทัศน์ ทำให้โลกมีถนนปลอดภัย มีคนใช้ถนนอย่างฉลาด และประเทศกำลังพัฒนาต่างๆ มีสภาพแวดล้อมในการจราจรที่ส่งเสริมการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและประชาชน ทำให้โลกมีความร่วมมือระหว่าง องค์กรเอกชน องค์กรภาครัฐ และบริษัทห้างร้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน ทำให้โลกมีปัจเจกชนที่มีพลังและได้รับการศึกษา เพื่อความสามารถในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต และความมั่นคงเมื่อใช้ยานพาหนะ ทั้งขณะที่เป็นผู้ขับขี่หรือผู้โดยสาร
เว็บไซต์ : aip-foundation.org
รายละเอียด :

สถิติขององค์การอนามัยโลกระบุอย่างชัดเจนว่าผู้ที่ใช้โทรศัพท์ระหว่างการขับขี่ยานพาหนะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าปรกติถึง 4 เท่า มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชียจึงร่วมมือกับบริษัท UPS สร้างไวรัลแคมเปญ สร้างความตระหนักเรื่องการขับขี่โดยประมาทในกลุ่มวัยรุ่นผู้ขับขี่จักรยานยนต์ พบกับการทดลองที่เราเชื่อว่าไม่มีใครทำ และไม่รู้จะทำไปทำไมผ่าน รายการ สติเฟื่อง เปลืองสมอง "Why Experiment!?!" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ปลอดภัย...เลือกได้” (Safety Delivered) มาดูกันนะคะว่าน้องต้นของเราจะใช้ทีเด็ดอะไรในการทดลองครั้งนี้

https://www.facebook.com/AIP.Foundation.Thailand/videos/1610391679030401/?fref=mentions

จุดมุ่งหมาย 1. ลดการขับขี่โดยประมาทในกลุ่มวัยรุ่น และผู้ขับขี่จักรยานยนต์หน้าใหม่ 2.เพิ่มการใช้หมวกนิรภัยในกลุ่มเด็ก ระยะเวลาการดำเนินการ เมษายน 2560 ถึง ธันวาคม 2561 พื้นที่การดำเนินการ ประเทศไทย เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมาร์ องค์ประกอบของโครงการ การทำแคมเปญในโรงเรียน การสร้างความตระหนัก การให้ความรู้และหมวกนิรภัย

12-03-2018 09:27

aphondaworathan