csrcom.com
True ปลูกปัญญา

มิชลิน มอบสนามเด็กเล่นที่ผลิตจากยางรถยนต์ใช้แล้วแก่ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม จ.พิษณุโลก


ชื่อโครงการ : มิชลิน มอบสนามเด็กเล่นที่ผลิตจากยางรถยนต์ใช้แล้วแก่ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม จ.พิษณุโลก
ชื่อองค์กร : สยามมิชลิน
เกี่ยวกับองค์กร :
เว็บไซต์ :
รายละเอียด :

มิชลินร่วมโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส มอบสนามเด็กเล่นที่ผลิตจากยางรถยนต์ใช้แล้วและหมวกกันน็อคให้แก่นักเรียน


นางสาวชาลิน นานา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ส่งมอบสนามเด็กเล่นที่ผลิตจากยางรถยนต์ใช้แล้ว และมอบหมวกกันน็อคให้แก่เด็กนักเรียนที่โดยสารรถมอเตอร์ไซด์ ในโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ณ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม อ. บางระกำ จ.พิษณุโลก โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง (ที่ 2 จากซ้าย) รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบ

โครงการดังกล่าว ถือเป็นสืบสานแนวทางจากโครงการประชารัฐ ที่ต้องการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม นักเรียนมีคุณภาพชีวิตสุขภาพกายและใจที่ดีขึ้น อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ โครงการสนามเด็กเล่นจากยางรถยนต์ที่ไม่ได้ใช้แล้วจากมิชลินได้เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เพื่อมุ่งสร้างจิตสำนึกในการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยที่ผ่านมาได้มอบสนามเด็กเล่นให้กับชุมชน และโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศแล้วกว่า 500 ชุด  ส่วนการมอบหมวกกันน็อคนั้น ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎจราจร และรณรงค์การสวมใส่หมวกกันน็อคในขณะขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานและมอเตอร์ไซต์ อันเป็นหนึ่งในปณิภาณของมิชลิน ที่จะสร้าง “ การสัญจรอย่างยั่งยืน

18-10-2017 17:10

aphondaworathan