csrcom.com
True ปลูกปัญญา

โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ปี 12/60 ลูกค้าอาหารปลา-ภาคเหนือ


ชื่อโครงการ : โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ปี 12/60 ลูกค้าอาหารปลา-ภาคเหนือ
ชื่อองค์กร : บริษัท ไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ ทั้งภายในและต่างประเทศ
เว็บไซต์ : www.thailuxe.com
รูปแบบโดยย่อ :
โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ปี 12/60 ลูกค้าอาหารปลา-ภาคเหนือ
รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 คณะผู้บริหาร และ ทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมดำเนินการมอบทุนการศึกษาในโครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนพิชัย และ ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายอาหารปลา สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ นักเรียน/นักศึกษาจาก โรงเรียนพิชัย มหาวิทยาลัยรัชภัฎอุตรดิตถ์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี จ.อุตรดิตถ์ โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ เป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาด้านการศึกษาของเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติสืบไป
03-10-2017 08:46

aphondaworathan