csrcom.com
True ปลูกปัญญา

ไทยบริดจสโตนสานโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทย มอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ


ชื่อโครงการ : ไทยบริดจสโตนสานโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทย มอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
ชื่อองค์กร : บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : สำหรับประเทศไทย บริดจสโตนประสบสำเร็จในการเป็นผู้นำทางการตลาดยางรถยนต์ในประเทศตลอดกว่า 46 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2512 โดยมีแนวทางการทำงาน คือ มุ่งมั่น ริเริ่ม สร้างสรรค์ คิดค้น วิจัย พัฒนา
เว็บไซต์ : www.bridgestone.co.th
รูปแบบโดยย่อ :
มร.ยาสุฮิโระ โมริตะ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2560 ให้แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จำนวน 28 ทุน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยในปีนี้ไทยบริดจสโตนได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 171 ทุน ให้แก่นิสิต นักศึกษาจาก 13 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
รายละเอียด :

มร.ยาสุฮิโระ โมริตะ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด เป็นประธานในพิธี มอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2560 ให้แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จำนวน 28 ทุน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยในปีนี้ไทยบริดจสโตนได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 171 ทุน ให้แก่นิสิต นักศึกษาจาก 13 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ มร.ยาสุฮิโระ โมริตะ กล่าวว่า “บริดจสโตนมีเจตนารมณ์ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ ‘วิถีในการดำเนินงานของเรา’ หรือ ‘Our Way to Serve’ การให้ความสำคัญกับ ‘ผู้คน’ จึงเป็นส่วนหนึ่งของเจตนารมณ์นี้

โดยหนึ่งในความมุ่งมั่นและตั้งใจของ บริดจสโตน คือ การยกระดับคุณภาพชีวิตและมอบโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน ในนามของบริดจสโตน ผมขอให้นักศึกษาทุนทุกคนใช้โอกาสที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุดและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุนการศึกษานี้จะมอบโอกาสทางการศึกษาให้ทุกคนได้นำความรู้ที่ได้รับกลับมาทำประโยชน์เพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป” โครงการมอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นอีกหนึ่งโครงการเพื่อสังคมของไทยบริดจสโตน

ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและเติมเต็มโอกาสทางการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศให้สามารถสานต่อความฝันได้จนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอาชีพการงานที่ดี และเติบโตบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศ ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่เชื่อมั่นว่าเยาวชนเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญในการพัฒนาประเทศเพื่อความยั่งยืนต่อไป

27-09-2017 16:57

aphondaworathan