csrcom.com
True ปลูกปัญญา

ไทยลักซ์ : โครงการประมงโรงเรียน ปี 9 (โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ จังหวัดอ่างทอง)


ชื่อโครงการ : ไทยลักซ์ : โครงการประมงโรงเรียน ปี 9 (โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ จังหวัดอ่างทอง)
ชื่อองค์กร : บริษัท ไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ ทั้งภายในและต่างประเทศ
เว็บไซต์ : www.thailuxe.com
รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 คณะผู้บริหาร ทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยตัวแทนจำหน่ายอาหารปลา คุณธีระพงษ์และคุณเพียงใจ ต้นสกุลประเสริฐ (ร้านธีระพงษ์ฟาร์ม) ร่วมดำเนิน "โครงการประมงโรงเรียนปีที่ 9/2560" ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 9

โดยการมอบอาหารปลา พร้อมแนะแนวเทคนิควิธีการเลี้ยงในแบบ "วิถีแห่งไทยลักซ์" ให้แก่โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ ต.ตลาดกรวด อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง โดยมี นางสาวสุรินทร์ ผดุงญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักเรียน/โรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ต่าง ๆ สามารถนำอาหารปลาที่ได้รับมาต่อยอดความรู้ และสามารถสร้างอาชีพ เสริมรายได้ระหว่างเรียน หรือนำผลผลิตที่ได้มาประกอบอาหารกลางวัน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาของเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ รวมทั้งเผื่อแผ่สู่ชุมชนรอบข้างอีกด้วย

20-09-2017 09:51

aphondaworathan