csrcom.com
True ปลูกปัญญา

ไทยลักซ์ : โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ปีที่ 12 (จังหวัดอ่างทอง)


ชื่อโครงการ : ไทยลักซ์ : โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ปีที่ 12 (จังหวัดอ่างทอง)
ชื่อองค์กร : บริษัท ไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ ทั้งภายในและต่างประเทศ
เว็บไซต์ : www.thailuxe.com
รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 คณะผู้บริหาร และ ทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมดำเนินการมอบทุนการศึกษาในโครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ประจำปี 2560 ณ ร้าน เฮียไซ (ธีระพงษ์ฟาร์ม) จ.อ่างทอง ซึ่งนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ นักเรียน/นักศึกษาจากโรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จ.อ่างทอง โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ เป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในท้องถิ่นทุรกันดาร ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปี ที่ 12 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาด้านการศึกษาของเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติสืบไป

20-09-2017 09:46

aphondaworathan