csrcom.com
True ปลูกปัญญา

โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ปีที่ 12 (จังหวัดอุบลราชธานี)


ชื่อโครงการ : โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ปีที่ 12 (จังหวัดอุบลราชธานี)
ชื่อองค์กร : บริษัท ไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ ทั้งภายในและต่างประเทศ
เว็บไซต์ : www.thailuxe.com
รูปแบบโดยย่อ :
โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ปีที่ 12 (จังหวัดอุบลราชธานี)
รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 คณะผู้บริหาร และ ทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยตัวแทนจำหน่ายอาหารปลา คุณดวงกมล เดชมุงคุณ ร่วมดำเนินการมอบทุนการศึกษาในโครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ประจำปี 2560 ซึ่งนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ นักเรียนจากโรงเรียนวิจิตราพิทยา ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ เป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในท้องถิ่นทุรกันดาร ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปี ที่ 12 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาด้านการศึกษาของเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติสืบไป
15-09-2017 10:08

aphondaworathan