csrcom.com
True ปลูกปัญญา

ไทยลักซ์ : โครงการประมงโรงเรียน ปี 9 (จังหวัดกาฬสินธุ์)


ชื่อโครงการ : ไทยลักซ์ : โครงการประมงโรงเรียน ปี 9 (จังหวัดกาฬสินธุ์)
ชื่อองค์กร : บริษัท ไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ ทั้งภายในและต่างประเทศ
เว็บไซต์ : www.thailuxe.com
รูปแบบโดยย่อ :
โครงการประมงโรงเรียน ปี 9 (จังหวัดกาฬสินธุ์)
รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 คณะผู้บริหาร ทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยตัวแทนจำหน่ายอาหารปลา คุณสัมฤทธิ์ นันทสถิต ร่วมดำเนิน "โครงการประมงโรงเรียนปีที่ 9/2560" ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 9 โดยการมอบอาหารปลา พร้อมแนะแนวเทคนิควิธีการเลี้ยงในแบบ "วิถีแห่งไทยลักซ์" ให้แก่โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ โดยมี นายทองใบ วันเคลื่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา นายวารี สอนชา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักเรียน/โรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ต่าง ๆ สามารถนำอาหารปลาที่ได้รับมาต่อยอดความรู้ และสามารถสร้างอาชีพ เสริมรายได้ระหว่างเรียน หรือนำผลผลิตที่ได้มาประกอบอาหารกลางวัน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาของเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ รวมทั้งเผื่อแผ่สู่ชุมชนรอบข้างอีกด้วย

14-09-2017 09:34

aphondaworathan