csrcom.com
True ปลูกปัญญา

ไออาร์พีซี : IRPC Cubic Academy


ชื่อโครงการ : ไออาร์พีซี : IRPC Cubic Academy
ชื่อองค์กร : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
เว็บไซต์ :
รูปแบบโดยย่อ :
โครงการ IRPC CUBIC ACADEMY มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีศักยภาพสูงสุด เพื่อสามารถนำพาองค์กรให้ก้าวไปสู่ความแข็งแกร่ง โดยมุ่งบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาและยกระดับสู่สังคมอุดมปัญญา อันเป็นสังคมที่มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเป็นหัวใจสำคัญของความอยู่รอดและยั่งยืน ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้าน Social และ Governance เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านคอร์รัปชัน การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบองค์กร การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วย ESG และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
รายละเอียด :

เป็นโครงการฝึกอบรมต่อเนื่อง เป็นรุ่นที่ 5 ที่ประกอบด้วยการบรรยายและเสวนา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน โดยบริษัทฯ ได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ทั้งจากภายในบริษัทฯ เอง และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในการฝึกอบรมแต่ละรุ่นใช้เวลาประมาณ 4 เดือน โดยจะจัดอบรมทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ชั้น 6 อาคาร ENCO B โดยจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในแต่ละรุ่นจะมีจำนวนประมาณ 100 คน คิดเป็นสัดส่วนของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่เป็นบุคลากรของบริษัทฯ ประมาณ 80% และบุคคลภายนอกประมาณ 20 % หัวข้อการอบรมแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ธรรมาภิบาล (Corporate Governance) การตอบแทนสู่สังคม (Corporate Social Responsibility) การสื่อสาร (Communication) การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainability) ภาพลักษณ์ที่ดีและความน่าเชื่อถือทางสังคม (Social Image and Trust) และสังคมรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Society) และนอกจากการรับฟังการบรรยายและเสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้ว ยังมีการทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกันของผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยกิจกรรมเพื่อสังคมที่จะทำร่วมกันจะเกิดจากการระดมความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมโครงการเอง โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมดังกล่าว

09-09-2017 10:19

aphondaworathan