csrcom.com
True ปลูกปัญญา

ไทยมอเตอร์เชน : โครงการซับน้ำตาบุตรหลานธาตุนารายณ์วิทยา


ชื่อโครงการ : ไทยมอเตอร์เชน : โครงการซับน้ำตาบุตรหลานธาตุนารายณ์วิทยา
ชื่อองค์กร : บริษัท ไทยมอเตอร์เชน จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผู้ผลิตโซ่รถจักรยานยนต์รายแรกของประเทศไทย ภายใต้ยิี่ห้อ ไดอิชิ
เว็บไซต์ : www.tmcchain.com
รายละเอียด :

มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อ.เมือง จ.สกลนคร จำนวนเงิน 10,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2560

22-08-2017 16:20

aphondaworathan