http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

ประมงโรงเรียน ปีที่ 8 (ร.ร.วัดวังยายฉิม)


ชื่อโครงการ : ประมงโรงเรียน ปีที่ 8 (ร.ร.วัดวังยายฉิม)
ชื่อองค์กร : บริษัท ไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ ทั้งภายในและต่างประเทศ
เว็บไซต์ : www.thailuxe.com
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาให้กับนักเรียนนักศึกษาและเกิดการเรียนรู้และเพื่อเป็นความรู้ที่ยั่งยืนต่อไป 2.เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอเหมาะสมต่อความต้องการ 3.เพื่อร่วมเป็นส่วน
ระยะเวลา : 120 วัน
สถาที่ : โรงเรียนวัดวังยายฉิม จ. นครนายก
รูปแบบโดยย่อ :
เป็นการจัดโครงการมอบอาหารปลาให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดารซึ่งมีความลำบากและขาดแคลนอาหารกลางวัน ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยจัดในโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากทุกภาคทั่วประเทศ
รายละเอียด :
ในวันที่ 14 กฤกฎาคม 2559 คณะผู้บริหาร กรรมการผู้จัดการและพนักงาน บริษัทไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)ได้จัดกิจกรรมมอบอาหารปลาเพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน แก่ โรงเรียนวัดวังยายฉิม อ.เมือง จ.นครนายก ในโครงการ ประมงโรงเรียน ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 8 และเป็นโรงเรียนที่ 2 ที่ได้จัดกิจกรรมประจำปีนี้อีกด้วย ซึ่งนอกจากการมอบอาหารปลาแล้ว ยังมีการมอบสิ่งของบริจาคให้กับเด็กนักเรียนอีกด้วย ทั้งนี้โครงการประมงโรงเรียนจะมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ 4 เดือน และจะจัดขึนเป็นประจำทุกปีซึ่งจะรับสมัครและคัดเลือกโรงเรียนที่มีความต้องการหรือคาดแคลน เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ รวมไปถึงเป็นการให้ความรู้กับเด็กๆ สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมให้กับครอบครัวได้อีกด้วย
สรุปผล :
1.นักเรียนเกิดความรู้ที่ยังยืนตามกระบวนการระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง 2.ผู้ปกครองนักเรียนสามารถทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ 3.นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ตามหลักโภชนาการ

aphondaworathan