http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

เด็นโซ่ร่วมใจฟื้นคืนชีพน้ำเสียด้วย EM Ball


ชื่อโครงการ : เด็นโซ่ร่วมใจฟื้นคืนชีพน้ำเสียด้วย EM Ball
ชื่อองค์กร : บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ธุรกิจเคมีภัณฑ์ หมวดอาหารสัตว์ และน้ำยาบำบัดน้ำเสีย
เว็บไซต์ : www.acc1976.com
วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับนักเรียนและชุมชนในการผลิต EM Ball
ระยะเวลา : 1 วัน
สถาที่ : โรงเรียนวัดพิมพาวาส
รูปแบบโดยย่อ :
กิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้ชุมชนในการการบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรี Effective Microorganisms Ball (EM Ball) ที่ร่วมกันจัดโดยภาคอุตสาหกรรม เทศบาลชุมชนและโรงเรียนเขตพื้นที่อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
รายละเอียด :
วันที่ 4 มีนาคม 2559 บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด ได้ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการ ? เด็นโซ่ร่วมใจฟื้นคืนชีพน้ำเสียด้วย EM Ball ? โดยมีบริษัท เด็นโซ่ ประเทศไทย ที่เป็นแม่งานใหญ่ร่วมกับเทศบาลตำบลพิมพา โดยงานได้จัดขึ้นที่บริเวณโรงเรียนวัดพิมพาวาส เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับนักเรียนและชุมชนในการผลิต EM Ball ที่นำไปใช้บำบัดน้ำเสีย ภายในงานเริ่มต้นขึ้นโดย คุณชะเอม แช่มสายทอง ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม DENSO กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ต่อด้วย คุณศศกร กาฬศิริผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิมพาวาส ได้กล่าวต้อนรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในทุกภาคส่วน จากนั้น คุณนายพศิน ภูแสน ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพิมพาตัวแทนชุมชนและหน่วยงานราชการได้กล่าวต้อนรับเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม ECO NETWORK ต่อด้วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ คุณลัดดาวัลย์ อ่อนกำปัง ได้ให้เกียรติมาร่วมงาน ต่อมา คุณมัลลิกา ศรีรุ่งโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการส่วนบริหาร บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด ได้กล่าวแสดงความยินดีที่เป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในครั้งนี้ที่ได้ส่งเสริมความรู้สู่ชุมชนและยังปลูกฝังให้เด็กที่เป็นเยาวชนเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ บริษัทเอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด ยังได้มอบเงินสนับสนุนทางการศึกษาให้กับทางโรงเรียนวัดพิมพาวาส จำนวน 10,000 บาท และยังมีตัวแทนจากบริษัท ที.ราด (ประเทศไทย) จํากัด คุณนพพล สุดสน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิรูปธุรกิจ ร่วมสนับสนุนพร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมจำนวน 5,000 บาท และคุณบูรณาศิลป์ หาญเจริญอัศวสุข ผู้จัดการทั่วไปแผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ คุณ พัชรี พิณสุวรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และ CSR ร่วมมอบของที่ระลึกให้กับ เทศบาลชุมชนและโรงเรียน จากนั้นต่อด้วยการแสดงของนักเรียนโรงเรียนพิมพาวาสในชุดระบำอาเซี่ยน ก่อนเข้าสู่ช่วงของการอบรมเชิงปฏิบัติการสาธิตการผลิต EM Ball โดยคุณจิตติคุณ บุณดก และ คุณพรรณิภา เชียงสิน เป็นวิทยากรร่วมกัน ได้อธิบายถึงขั้นตอนการตั้งแต่นำวัตถุดิบมาผสมเข้ากันจนถึงขั้นตอนการปั้นลูก EM Ball ด้วยมือ นอกนี้ยังพูดถึงประโยชน์อันมากมายของ EM Ball ที่สลายเลนก้นบ่อน้ำสิ่งปฏิกูลที่อยู่ในน้ำหรือแม่น้ำที่ไหล ย่อยสลายอินทรีย์สารที่แขวนลอยน้ำ ขจัดจุลินทรีย์เน่าเปื่อยในโคลน ขี้เลนในน้ำ ช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ำ สามารถลดค่า BOD ลดลงตามมาตรฐานในโบกาฉิก้อน หรือ EM Ball สามารถรักษาสภาพน้ำให้ดีได้ ประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อ 1 ก้อน/ 1 เดือน โดยเฉพาะบ่อเลี้ยงปลา ปรับค่า PH ให้อยู่ระหว่าง 6.5 ? 7.5 หลังจากนั้นได้แบ่งกลุ่มเด็กนักเรียนและผู้ร่วมกิจกรรมช่วยกันทำลูก EM Ball บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานจนสามารถผลิตลูก EM Ball ได้ประมาณ 100 ลูก ก่อนนำไปโยนลงในคลองภายในชุมชนเป็นอันสิ้นสุดกิจกรรม เป็นโครงการที่แสดงพลังความรับผิดชอบต่อสังคม ระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชน ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีของคนในชุมชนสร้างความรัก ความสามัคคี และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเป็นอีกก้าวของความสำเร็จในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้อยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน
สรุปผล :
ดำเนินสำเร็จโดยผลิต EM Ball 100 ลูก

aphondaworathan