http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

Good coffee, doing good


ชื่อโครงการ : Good coffee, doing good
ชื่อองค์กร : บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร :
เว็บไซต์ :
วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือชาวไร่กาแฟที่ประสบปัญหา ให้สามารถเพาะปลูกเมล็ดกาแฟคุณภาพเยี่ยมตามมาตรฐานสตาร์บัคส์ และในขณะเดียวกันก็รักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งเพาะปลูกด้วย
สถาที่ : สตาร์บัคส์
รูปแบบโดยย่อ :
สตาร์บัคส์สั่งซื้อกาแฟคุณภาพในราคาสูงกว่าปกติ และช่วยในการพัฒนาการเพาะปลูกเพื่อให้ได้เมล็ดกาแฟคุณภาพสูง และช่วยดูแลรักษาสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่เพาะปลูกให้สามารถเพาะปลูกเมล็ดกาแฟจำหน่ายในตลาดโลกได้
รายละเอียด :

สตาร์บัคส์ตระหนักดีว่า การสนับสนุนคุณภาพชีวิตของชาวไร่กาแฟให้ดีขึ้น และการป้องกันสภาพแวดล้อมของพื้นที่เพาะปลูกเมล็ดกาแฟเป็นสิ่งสำคัญ สตาร์บัคส์ศึกษาปัญหาต่างๆ ที่ชาวไร่กาแฟประสบ อาทิ ปัญหาทางเศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมของพื้นที่เพาะปลูก คำมั่นสัญญาที่มีต่อแหล่งเพาะปลูกของสตาร์บัคส์ เป็นโครงการสนับสนุนและช่วยเหลือชาวไร่กาแฟที่ประสบปัญหา ให้สามารถเพาะปลูกเมล็ดกาแฟคุณภาพเยี่ยมตามมาตรฐานสตาร์บัคส์ และในขณะเดียวกันก็รักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งเพาะปลูกด้วย อุตสาหกรรมกาแฟประกอบด้วยตลาดที่สำคัญ 2 ส่วนคือ ตลาดเมล็ดกาแฟทั่วไป และตลาดเมล็ดกาแฟคัดพิเศษ เมล็ดกาแฟทั่วไปเป็นสินค้าที่มีการซื้อขายกันอย่างมากในตลาด และด้วยปริมาณกาแฟที่มีมากในตลาด ทำให้ราคากาแฟตกต่ำอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในปี 2002 นับได้ว่าเมล็ดกาแฟราคาตกต่ำมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ สำหรับกาแฟคัดพิเศษ (ซึ่งเป็นกาแฟที่สตาร์บัคส์สั่งซื้อ) ยังคงมีราคาสูงกว่าเมล็ดกาแฟทั่วไป

เมื่อปีงบประมาณ 2002 สตาร์บัคส์สั่งซื้อกาแฟในราคา 1.20 ดอลล่าร์ต่อปอนด์ ในขณะที่ราคาเมล็ดกาแฟทั่วไปในตลาดจำหน่ายที่ราคา 0.40-0.50 ดอลล่าร์ต่อปอนด์ อย่างไรก็ตาม สัดส่วนเมล็ดกาแฟคัดพิเศษมีจำหน่ายเพียง 10% ของตลาดกาแฟทั้งหมด นอกจากสตาร์บัคส์จะสั่งซื้อกาแฟคุณภาพในราคาสูงกว่าปกติแล้ว บริษัทยังช่วยในการพัฒนาการเพาะปลูกเพื่อให้ได้เมล็ดกาแฟคุณภาพสูง และช่วยดูแลรักษาสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่เพาะปลูกให้สามารถเพาะปลูกเมล็ดกาแฟจำหน่ายในตลาดโลกได้ การทำไร่กาแฟจะต้องคำนึงถึงความอยู่รอดของธุรกิจในระยะยาว เช่นเดียวกับการดำเนินธุรกิจอื่นๆ สตาร์บัคส์เชื่อมั่นว่าราคาเมล็ดกาแฟที่บริษัทจ่ายให้นั้น จะช่วยสนับสนุนคุณภาพชีวิตของชาวไร่กาแฟและครอบครัวให้ดีขึ้น จำนวนรวมในการสั่งซื้อเมล็ดกาแฟของสตาร์บัคส์อาจมีจำนวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับจำนวนกาแฟทั้งหมดในตลาดโลก แต่สตาร์บัคส์ก็ภูมิใจที่ได้เป็นผู้นำในการสนับสนุนสังคม และช่วยพัฒนาสภาวะแวดล้อมของประเทศที่เป็นแหล่งกำเนิดเมล็ดกาแฟ


aphondaworathan