http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

พีพี ไพร์ม - ไทยลักซ์ โครงการเด็กดีใจกับผู้ใหญ่ใจดี ประจำปี 2567


ชื่อโครงการ : พีพี ไพร์ม - ไทยลักซ์ โครงการเด็กดีใจกับผู้ใหญ่ใจดี ประจำปี 2567
ชื่อองค์กร : บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : โดยกลุ่มบริษัทภายใต้การลงทุนของ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน ได้แก่ 1.บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ สัตว์เลี้ยง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 2.บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด ธุรกิจพลังงานสะอาด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน Geothermal และพลังงานลมในประเทศญี่ปุ่น 3.บริษัท ทีลักซ์ โกลบอล บิสซีเนส จำกัด การลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ทั่วโลกที่เติบโตเร็ว ผ่านนวัตกรรมที่สร้างความยั่งยืนให้ชุมชนและเศรษฐกิจ
เว็บไซต์ : www.ppprime.co.th
รายละเอียด :

โครงการเด็กดีใจกับผู้ใหญ่ใจดี ประจำปี 2567 “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันจัดโครงการ “เด็กดีใจ กับผู้ใหญ่ใจดี” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

โดยได้ดำเนินการมอบของขวัญ ของรางวัล รวมทั้งมอบทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนแก่เด็ก/เยาวชน โรงเรียนต่าง ๆ และชุมชนในพื้นที่สถานประกอบการ/ฐานการผลิตอาหารสัตว์ จ.เพชรบุรี ,จ.สงขลา และ จ.สมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 11-13 ม.ค.2567 ได้แก่
– องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล จ.เพชรบุรี
– โรงเรียนบ้านหนองชุมพล จังหวัดเพชรบุรี
– โรงเรียนไทยรัฐวิทยา13(บ้านพุม่วง) จ.เพชรบุรี
– โรงเรียนวัดทรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี
– เทศบาลตำบลบางเหรียง จ.สงขลา
– โรงเรียนบ้านหน้าควน จ.สงขลา
– โรงเรียนบ้านยางงาม จ.สงขลา
– โรงเรียนบ้านดอนจั่น จ.สมุทรสงคราม

ทั้งนี้การดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของเด็กหรือเยาวชน กระตุ้นให้เด็กเห็นถึงบทบาทของตน และปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมกับสังคม พร้อมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นกำลังของชาติต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการสานสัมพันธ์ในชุมชน โดยมุ่งเน้นที่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นอีกด้วย นอกจากนี้ทุนการศึกษาที่บริษัทฯ ได้มอบให้แก่นักเรียน โรงเรียนต่างๆ ได้รับการสนับสนุนจาก #โครงการด้านสิ่งแวดล้อม ขององค์กร ที่เป็นการสร้างค่านิยมและความตระหนักรู้ของพนักงาน ด้านการบริหารจัดการขยะรีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ โดยหนึ่งในวัตถุประสงค์คือการนำเงินรายได้ช่วยเหลือกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนรอบข้าง
#CSR_PPPRIME_THAILUXE

15-01-2024 09:15

aphondaworathan