http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

แคนนอนอนุรักษ์ป่าชายเลนอย่างยั่งยืน ณ ป่าชายเลนคลองโคลน จังหวัดสมุทรสงคราม ปีที่ 7


ชื่อโครงการ : แคนนอนอนุรักษ์ป่าชายเลนอย่างยั่งยืน ณ ป่าชายเลนคลองโคลน จังหวัดสมุทรสงคราม ปีที่ 7
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร ปริ๊นเตอร์ แฟ็ก สแกนเนอร์ กระดาษปริ้นรูป
เว็บไซต์ : -
รายละเอียด :

วันที่ 23 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา นำโดยคุณเคนอิจิโระ คูโบะ ประธานกรรมการ บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย)จำกัด พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์และชุมชนคลองโคน รวมเป็นจำนวน 64 คน ร่วมกันปลูกป่าชายเลน 1,000 ต้น ณ ป่าชายเลนคลองโคลน จังหวัดสมุทรสงคราม สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนได้ 2 ไร่และกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1.9 KgCO2

ป่าชายเลนคลองโคลน จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นพื้นที่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางชีวภาพเพื่อเกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม รวมทั้งการดำเนินชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน และยังเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนของจังหวัดสมุทรสงคราม ช่วยบรรเทาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดภาวะโลกร้อนได้ เพื่อรักษาแหล่งเก็บกักคาร์บอน ส่งเสริมกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม และเพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางชีวภาพร่วมกับการดำเนินชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังช่วยรักษาระบบนิเวศ ป้องกันหน้าดินพังทลายบริเวณชายฝั่งทะเล รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารและสร้างอาชีพให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

28-12-2023 16:49

aphondaworathan