http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

พีพี ไพร์ม - ไทยลักซ์ CSR ร่วมสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาการศึกษา


ชื่อโครงการ : พีพี ไพร์ม - ไทยลักซ์ CSR ร่วมสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาการศึกษา
ชื่อองค์กร : บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : โดยกลุ่มบริษัทภายใต้การลงทุนของ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน ได้แก่ 1.บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ สัตว์เลี้ยง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 2.บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด ธุรกิจพลังงานสะอาด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน Geothermal และพลังงานลมในประเทศญี่ปุ่น 3.บริษัท ทีลักซ์ โกลบอล บิสซีเนส จำกัด การลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ทั่วโลกที่เติบโตเร็ว ผ่านนวัตกรรมที่สร้างความยั่งยืนให้ชุมชนและเศรษฐกิจ
เว็บไซต์ : www.ppprime.co.th
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาการศึกษา รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่ชำรุดให้มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน และบุคลากรภายใน โรงเรียนบ้านหนองชุมพล จังหวัดเพชรบุรี
รายละเอียด :

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาการศึกษา รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่ชำรุดให้มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน และบุคลากรภายใน โรงเรียนบ้านหนองชุมพล จังหวัดเพชรบุรี

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์อนาคตที่ดี สำหรับเยาวชนไทย รวมถึงชุมชนรอบข้าง ผ่านกิจกรรมและโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ 2 ข้อ ดังนี้
เป้าหมายที่ 1 : ขจัดความยากจนทกุรูปแบบในทุกพื้นที่ ลดความยากจนทั้งทางเศรษฐกิจ และความยากจนในมิติอื่น ๆ ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม ทั้งชาย หญิง เด็ก คนยากจน และกลุ่มคนเปราะบาง
เป้าหมายที่ 2 : การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของเด็กชายและเด็กหญิงในทุกระดับ เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2566 ณ โรงเรียนบ้านหนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
#CSR_PPPRIME_THAILUXE

26-12-2023 15:18

aphondaworathan