http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

แคนนอนส่งเสริมความรู้ ตอน "เข้าครัววัฒนธรรมญี่ปุ่น".


ชื่อโครงการ : แคนนอนส่งเสริมความรู้ ตอน "เข้าครัววัฒนธรรมญี่ปุ่น".
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร
เว็บไซต์ : -
รายละเอียด :

กิจกรรม แคนนอนส่งเสริมความรู้ ตอน "เข้าครัววัฒนธรรมญี่ปุ่น"  ให้ความรู้ชุมชนสอนทำขนม “ไดฟุกุ ขนมวัฒนธรรมญี่ปุ่น” ในภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ เพื่อส่งเสริมความรู้และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยพนักงาน ได้จัดกิจกรรม แคนนอนส่งเสริมความรู้ ตอน "เข้าครัววัฒนธรรมญี่ปุ่น" ในวันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ณ ศาลาประชาคมโป่งไผ่ จังหวัดปราจีนบุรี โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้สอนทำขนม “ไดฟุกุ ขนมวัฒนธรรมญี่ปุ่น” ในภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติโดย พนักงาน CPT ฝ่ายงาน PGA-1 เพื่อส่งเสริมความรู้และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมญี่ปุ่น ตลอดจนการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้นำความรู้ที่ได้รับนำไปถ่ายทอดความรู้ให้กับครอบครัวหรือนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้

01-12-2023 10:13

aphondaworathan