http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

พีพี ไพร์ม - ไทยลักซ์ วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2566


ชื่อโครงการ : พีพี ไพร์ม - ไทยลักซ์ วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2566
ชื่อองค์กร : บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : โดยกลุ่มบริษัทภายใต้การลงทุนของ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน ได้แก่ 1.บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ สัตว์เลี้ยง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 2.บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด ธุรกิจพลังงานสะอาด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน Geothermal และพลังงานลมในประเทศญี่ปุ่น 3.บริษัท ทีลักซ์ โกลบอล บิสซีเนส จำกัด การลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ทั่วโลกที่เติบโตเร็ว ผ่านนวัตกรรมที่สร้างความยั่งยืนให้ชุมชนและเศรษฐกิจ
เว็บไซต์ : www.ppprime.co.th
รายละเอียด :

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทในเครือ) ร่วมงาน #วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2566 “รวมพลัง เครือข่าย จป.เข้มแข็ง ร่วมภัยสร้างความปลอดภัยอย่างยั่งยืน” นำโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.เพชรบุรี ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ร่วมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ซึ่งมีนายจงรัก เพชรเสน นายอำเภอท่ายาง เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรภายในโรงเรียน ดังนี้
– การมอบอุปกรณ์ความปลอดภัย ถังดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้
– การปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมฝึกปฏิบัติ
– การฝึกซ้อมดับเพลิง และ อพยพหนีไฟ (ภาคปฏิบัติ จำลองเหตุการณ์)
– การมอบทุนการศึกษา และเครื่องอุปโภค-บริโภคต่างๆ
– การสนับสนุนอาหารกลางวัน

ทั้งนี้ ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ได้กำหนดให้วันที่ 12 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จนเกิดองค์กรภาคีเครือข่ายและชมรมของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งมีกระบวนการทำงานเป็นการทำงานแบบรวมพลังประชารัฐ ในการเสริมสร้างความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมและพัฒนางานด้านความปลอดภัยในการทำงาน เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2566 ณ โรงเรียนบ้านเขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

13-11-2023 09:00

aphondaworathan