http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

"World Ozone Day Y2023 : “CHT Global Warming Protection” โรงงานราชสีมา


ชื่อโครงการ : "World Ozone Day Y2023 : “CHT Global Warming Protection” โรงงานราชสีมา
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร ปริ๊นเตอร์ แฟ็ก สแกนเนอร์ กระดาษปริ้นรูป
เว็บไซต์ : -
รายละเอียด :

แคนนอนดำเนินธุรกิจ ตามปรัชญา “เคียวเซ” คือ การมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ควบคู่การดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันโลกของเรากำลังเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆมากมาย โดยเฉพาะปัญหาภาวะโลกร้อน “วันโอโซนโลก” เพื่อให้ทุกคนร่วมกันป้องป้องชั้นโอโซนที่เป็นเหมือนเกราะป้องกันโลก

เด็กคือกำลังสำคัญของชาติในอนาคต การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ รวมทั้งปลูกฝังการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเด็กๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและเกิดความเท่าเทียมทางสังคมคือหนึ่งในเป้าหมาย การพัฒนาอย่างยั่งยืน โรงเรียนวัดบ้านห้วยตะคร้อเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับบริษัทแคนนอนฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมขึ้นดังต่อไปนี้
1. พานักเรียนไปเรียนรู้สิ่งแวดล้อมในโรงงานและผลิตภัณฑ์แคนนอน
2. ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องภาวะโลกร้อนและการปกป้องโอโซนในชีวิตประจำวัน

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้บริษัทแคนนอน ไฮ-เทค (ประทศไทย) จำกัด และได้รับความร่วมมือเป็นอย่าง โรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อ และพลังงานจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา

03-10-2023 15:06

aphondaworathan