http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

"แคนนอนปลูกต้นไม้ : เพิ่มพื้นที่สีเขียวและดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์"


ชื่อโครงการ : "แคนนอนปลูกต้นไม้ : เพิ่มพื้นที่สีเขียวและดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์"
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร ปริ๊นเตอร์ แฟ็ก สแกนเนอร์ กระดาษปริ้นรูป
เว็บไซต์ : -
รูปแบบโดยย่อ :
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวพระราชดำริและกิจการพิเศษให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยความร่วมของทุกภาคส่วน กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของทั้ง 2 พระองค์ 2. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างแหล่งเรียนรู้ แหล่งอาหาร ให้กับชุมชน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 3. เพื่อสร้างจิตในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยธรรมชาติธรรมชาติให้กับทุกภาคส่วน
รายละเอียด :
โดยบริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนต้นไผ่กิมซุง จำนวน 400 ต้น และได้เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ และโครงการปลูกไผ่และไม้ยืนต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว จังหวัดนครราชสีมา" กับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อำเภอสูงเนิน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะ บริษัท คาร์กิลล์ มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตลอดจนผู้นำชุมชน ครู และนักเรียน รวมจำนวน 406 คน โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ อาทิ ต้นไผ่กิมซุง กัลปพฤกษ์ ขี้เหล็ก แคนา ชิงชัน แดง ตะเคียนทอง ประดู่ป่า พะยูง เสลา และอินทนิล รวมจำนวน 1,000 กล้า ในพื้นที่ 8 ไร่ ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านสองครและบ้านสองครเหนือแห่งนี้ ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฏาคมที่ผ่านมา
12-07-2023 21:05

aphondaworathan