http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

ปลูกต้นกระดาษ ปลูกปัญญาโรงเรียนในชนบทปี 3


ชื่อโครงการ : ปลูกต้นกระดาษ ปลูกปัญญาโรงเรียนในชนบทปี 3
ชื่อองค์กร : บมจ.ดั๊บเบิ้ล เอ(1991)
เกี่ยวกับองค์กร : ผู้ผลิตกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา ช่วยสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกรและลดโลกร้อน
เว็บไซต์ :
วัตถุประสงค์ : 1. สนับสนุนให้โรงเรียนรู้จักการใช้พื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถนำต้นกระดาษไปปลูกเพื่อเป็นทุนพัฒนาการศึกษาหมุนเวียนและยั่งยืน 2. ช่วยเปลี่ยนพื้นที่ว่างให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียว ให้ความร่มรื่น และช่วยลดโลกร้อน 3. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้
ระยะเวลา : 365 วัน
สถาที่ : โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วม
รูปแบบโดยย่อ :
รับสมัครโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 80 โรงเรียน รับมอบต้นกระดาษไปปลูกในพื้นที่ว่างเพื่อมีรายได้เป็นทุนพัฒนาการศึกษา พร้อมรับมอบตู้หนังสือและหนังสือ เครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมอีกด้วย
รายละเอียด :
ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, ธนาคารกรุงไทย, อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์และบริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด ได้ร่วมจัดทำโครงการปลูกต้นกระดาษ ปลูกปัญญาโรงเรียนในชนบทปี 3 เพื่อนำไปปลูกตามพื้นที่ว่างของโรงเรียนๆละ 500 ต้น เมื่ออายุครบ 3 ปี ก็สามารถตัดจำหน่ายเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน นับเป็นการส่งเสริมให้โรงเรียนรู้จักการใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์กลายเป็นพื้นที่สีเขียว เกิดความร่มรื่นและดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วยลดโลกร้อน นอกจากนี้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการยังจะได้รับตู้หนังสือพร้อมหนังสือเพื่อเข้าห้องสมุดโรงเรียน และเครื่องดนตรีเพื่อใช้ในการเรียนการสอนอีกด้วย
สรุปผล :
โครงการปลูกต้นกระดาษ ปลูกปัญญาโรงเรียนในชนบทได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปีพ.ศ.2550 ถึงปัจจุบัน มีโรงเรียนเข้าร่วมแล้วทั้งสิ้น 240 โรงเรียน และปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 120,000 ต้น

aphondaworathan