http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

แคนนอน ร่วมติดตั้งแนวป้องกันน้ำท่วม อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและโบราณสถานอย่างยั่งยืน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ชื่อโครงการ : แคนนอน ร่วมติดตั้งแนวป้องกันน้ำท่วม อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและโบราณสถานอย่างยั่งยืน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร ปริ๊นเตอร์ แฟ็ก สแกนเนอร์ กระดาษปริ้นรูป
เว็บไซต์ : -
รายละเอียด :

บริษัทแคนนอนฯ ดำเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาเคียวเซ (Kyosei) หมายถึง การดำรงชีวิตอยู่และการทำงานร่วมกัน เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แคนนอนไม่ได้พัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าเพียงอย่างเดียว แต่ยังมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ศาสนาและวัฒนธรรม ดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีธรรมาภิบาล มุ่งสู่ SDGs ปี 2030 และ Zero Net Emission ปี 2050 ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อ “เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

จากสถานการณ์น้ำท่วมสูงหลายพื้นที่ การเร่งเสริมแนวป้องกันน้ำท่วม ปกป้องโบราณสถานสำคัญของจังหวัด จึงเป็นที่มาของกิจกรรมวันนี้ โครงการกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม “แคนนอนร่วมติดตั้งแนวป้องกันน้ำท่วม อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและโบราณสถานอย่างยั่งยืน” ณ วัดไชยวัฒนาราม เป็นวัดโบราณสถานสำคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตั้งเสริมแนวป้องกัน โดยจัดกระสอบทรายเสริมให้มั่งคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมรับมวลน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ต่อไป

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ บริษัทฯ นำโดย คุณเคนอิจิโระ คูโบะ ประธานกรรมการบริษัท และคุณไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เกียรติเป็นประธานในพธี อีกทั้งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างจากวัดไชยวัฒนาราม, อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา, อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้บริหารและพนักงานแคนนอนจิตอาสา รวมทั้งสิ้น 114 ท่าน เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ที่ผ่านมา

13-10-2022 19:22

aphondaworathan