http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

AGE จับมือ อบต.แม่ลา จัดกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทางในชุมชน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565


ชื่อโครงการ : AGE จับมือ อบต.แม่ลา จัดกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทางในชุมชน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
ชื่อองค์กร : บริษัท เอเชียกรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายถ่านหินบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (ขนส่งทางน้ำ – ขนส่งทางบก – ท่าเรือ – คลังสินค้า ) แบบครบวงจร
เว็บไซต์ : www.agecoal.com
รายละเอียด :

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา จัดโครงการประชารัฐร่วมใจ จัดการขยะในชุมชน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทางในชุมชนตำบลแม่ลา ตำบลบางพระครูและตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยมี กิจกรรมน้ำมันเก่าแลกน้ำมันใหม่ กิจกรรมกล่องยูเอชทีแลกของ กิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่ เพื่อกระตุ้นสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่รอบคลังสินค้าและท่าเรือ AGE ภายใต้โครงการ เอจีอี รักษ์ชุมชน รักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมสร้างต้นแบบชุมชนน่าอยู่ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ตลอดจนร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและผลักดันให้เกิดหมู่บ้านต้นแบบการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี มียอดแลกน้ำมันใช้แล้ว จำนวน 63 กิโลกรัม กล่องยูเอชที จำนวน 6,465 กล่อง และขยะอันตราย จำนวน 1,569 ชิ้น โดยทางคณะทำงานจะรวบรวมขยะดังกล่าวนำส่งคัดแยกและกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป

22-09-2022 11:37

aphondaworathan