http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

แคนนอนมอบชุดอุปกรณ์กล้องและเครื่องพรินเตอร์ แก่สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


ชื่อโครงการ : แคนนอนมอบชุดอุปกรณ์กล้องและเครื่องพรินเตอร์ แก่สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อิเลคโทรนิคส์สำหรับผู้บริโภคและธุรกิจ
เว็บไซต์ : th.canon
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด มอบชุดอุปกรณ์กล้องถ่ายภาพและเครื่องพรินเตอร์ พร้อมจัดอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้กล้องผ่านทางออนไลน์ ให้กับสำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายละเอียด :

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด มอบชุดอุปกรณ์กล้องถ่ายภาพและเครื่องพรินเตอร์ซึ่งประกอบด้วยกล้องดิจิทัลรุ่น Canon EOS 200D พร้อมเลนส์ EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM และเครื่องพรินเตอร์อิงค์เจ็ทรุ่น Canon PIXMA G2010 พร้อมหมึกพิมพ์สีครบชุดจำนวน 3 เซต รวมมูลค่า 44,714 บาท พร้อมจัดอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้กล้องผ่านทางออนไลน์ ให้กับสำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมอาชีพฯ ในด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการให้มีทักษะการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว ทั้งยังเป็นศูนย์กลางจำหน่ายสินค้าที่ผลิตโดยผู้พิการ เช่น กระเป๋า ดอกไม้ประดิษฐ์ ฯลฯ รวมทั้งสิ่งของที่ได้รับบริจาค และสิ่งของชำรุดที่ผ่านการซ่อมแซมโดยผู้พิการ เพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายสินค้าดังกล่าวไปสมทบทุนส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการต่อไป

ปัจจุบัน สำนักส่งเสริมอาชีพฯ ได้มีการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าดังกล่าวทางออนไลน์มากขึ้น ทำให้กล้องและเครื่องพรินเตอร์กลายเป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนาอาชีพของผู้พิการ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดออนไลน์ แคนนอนตระหนักถึงความจำเป็นดังกล่าว จึงได้บริจาคชุดอุปกรณ์เพื่อให้ผู้พิการของสำนักส่งเสริมอาชีพฯ ได้มีอุปกรณ์สำหรับใช้ถ่ายภาพสินค้าให้สวยงามเหมาะสมกับช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ รวมถึงเครื่องพรินเตอร์เพื่อพิมพ์ใบสั่งซื้อ ใบส่งสินค้า และเอกสารทางธุรกิจต่าง ๆ โดยกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการคืนประโยชน์สู่สังคมและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส สอดคล้องตามปรัชญาเคียวเซของแคนนอน ที่มุ่งเน้นเรื่อง "การใช้ชีวิตและการทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม"

17-03-2022 10:49

aphondaworathan