http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

AGE - พัฒนาชุมชนอำเภอนครหลวง ส่งเสริมกลุ่มสตรีตำบลบ้านชุ้ง เรียนรู้การจัดการขยะให้เกิดประโยชน์ในชุมชน โดยใช้ถังหมักรักษ์โลก


ชื่อโครงการ : AGE - พัฒนาชุมชนอำเภอนครหลวง ส่งเสริมกลุ่มสตรีตำบลบ้านชุ้ง เรียนรู้การจัดการขยะให้เกิดประโยชน์ในชุมชน โดยใช้ถังหมักรักษ์โลก
ชื่อองค์กร : บริษัท เอเชียกรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายถ่านหินบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (ขนส่งทางน้ำ – ขนส่งทางบก – ท่าเรือ – คลังสินค้า ) แบบครบวงจร
เว็บไซต์ : www.agecoal.com
รายละเอียด :

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนครหลวง และคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบ้านชุ้ง ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และจุดเรียนรู้จัดการขยะกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ้านชุ้ง เพื่อสนับสนุนให้สตรีในตำบลมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มีจุดเรียนรู้ในการจัดการขยะชุมชน เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีศูนย์เมล็ดพันธุ์ตำบล ทั้งนี้ AGE ได้ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ การสาธิต และฝึกปฏิบัติการทำ "ถังหมักรักษ์โลก" หรือ "GreenCone" โดยมีตัวแทนสตรีในพื้นที่ตำบลบ้านชุ้งเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 20 คน ณ ที่ทำการคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

05-11-2021 09:36

aphondaworathan