http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

โครงการ “แคนนอนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของหน้ากากอนามัยใช้แล้วจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ในชุมชน” จ.นครราชสีมา


ชื่อโครงการ : โครงการ “แคนนอนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของหน้ากากอนามัยใช้แล้วจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ในชุมชน” จ.นครราชสีมา
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร ปริ๊นเตอร์ แฟ็ก สแกนเนอร์ กระดาษปริ้นรูป
เว็บไซต์ : -
รายละเอียด :

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รุนแรงมากขึ้นและแพร่กระจายเป็นวงกว้าง หน้ากากอนามัยจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการป้องกันตนเอง ส่งผลให้มีปริมาณขยะติดเชื้อเพิ่มขึ้น และมีการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นอย่างไม่ถูกวิธี เช่น ทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วกับของเสียทั่วไปจากบ้านหรือชุมชน หรือไม่ทราบวิธีจัดการที่ถูกต้อง ซึ่งส่งผลต่อการจัดการของเสียในชุมชน อีกทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสในการแพร่ระบาดและปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม ทั้งในดินและแหล่งน้ำอีกด้วย

บริษัทแคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงดำเนินการจัดโครงการกิจกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคม “แคนนอนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของหน้ากากอนามัยใช้แล้วจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ในชุมชน” เพื่อป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยการให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับผลกระทบจากการทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้วไม่ถูกวิธี และวิธีการจัดการที่ถูกต้อง โดยการมอบถังขยะติดเชื้อพร้อมโครงติดบอร์ดให้ความรู้ เรื่องการทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี จำนวน 3 ชุด ถุงแดงสำหรับทิ้งของเสียติดเชื้อ เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยให้กับชุมชนนากลาง โดยนำไปติดตั้งในพื้นที่ศูนย์เด็กเล็กบ้านนากลาง, ศูนย์เด็กเล็กบ้านนาใหญ่ และโรงเรียนบ้านหนองบอน ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

01-07-2021 19:53

aphondaworathan