http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

โครงการ แคนนอนปิดเพื่อโลกเปลี่ยนเพื่ออนาคต (Earth Hour) จังหวัดนครราชสีมา


ชื่อโครงการ : โครงการ แคนนอนปิดเพื่อโลกเปลี่ยนเพื่ออนาคต (Earth Hour) จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร ปริ๊นเตอร์ แฟ็ก สแกนเนอร์ กระดาษปริ้นรูป
เว็บไซต์ : -
รายละเอียด :

บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมรณรงค์ “ปิดเพื่อโลกเปลี่ยนเพื่ออนาคต” เนื่องในวัน Earth Hour โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการเกิดภาวะโลกร้อนและวิธีการลดภาวะโลกร้อนแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนาใหญ่ ผู้นำชุมชน ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนครนครราชสีมา และร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน จำนวน 50 ต้น เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

Earth Hour เป็นกิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมที่จัดขึ้นทั่วโลก เพื่อร่วมกันลดผลกระทบจากการภาวะโลกร้อน โดยรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนปิดไฟ 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 20.30-21.30 น.ในวันเสาร์สุดท้ายของเดือนมีนาคม โดยบริษัทแคนนอนได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้เป็นประจำทุกปี และในปีนี้กิจกรรม Earth Hour ตรงกับในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม ในปีนี้บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญชุมชนรอบข้าง จึงได้ขยายการทำกิจกรรม Earth Hour ไปยังโรงเรียนบ้านนาใหญ่ โดยกิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน, การประหยัดพลังงานและกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อช่วยกันลดโลกร้อนจำนวน 50 ต้น ได้แก่ หว้า พะยูง อินทนิล มะม่วงป่า และไผ่ ซึ่งต้นไม้สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน และเชิญชวนผู้นำชุมชน ต.นากลาง ร่วมปิดไฟในวัน Earth Hour ซึ่งคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนาใหญ่ รวมทั้งผู้นำชุมชน ได้ให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

02-04-2021 09:43

aphondaworathan