http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

โครงการพัฒนาห้องสมุด


ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาห้องสมุด
ชื่อองค์กร : โรงเรียนบ้านพุลุ้ง (กรป.กลางอุปถัมภ์)
เกี่ยวกับองค์กร : โรงเรียนบ้านพุลุ้ง เป็นสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย-ประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
เว็บไซต์ :
รายละเอียด :

พัฒนาห้องสมุดให้ดูใหม่ สะอาด ร่มรื่น โดยการทาสีและทำความสะอาด
จัดหาโตะ๊สำหรับให้นักเรียนนั่งอ่านหนังสือ ติดตั้งโปรเจคเตอร์ สำหรับให้นักเรียนได้ใช้ทำกิจกรรมต่างๆ ในห้องสมุด
จัดหาชั้นวางหนังสือ และจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุด

1. ทาสีห้องสมุดโรงเรียน (เป็นอาคาร 1 ชั้น) ขนาดห้อง กว้าง 15 เมตร ยาว 18 เมตร
2. จัดหาโต๊ะสำหรับให้นักเรียนนั่งอ่านหนังสือ จำนวน 8 ตัว เก้าอี้ จำนวน 40 ตัว
3. ตัดตั้งโปรเจคเตอร์พร้อมจอภาพ จำนวน 1 ชุด และลำโพง จำนวน 4 ตัว
4. ชั้นวางหนังสือ จำนวน 8 ตัว
5. หนังสือสำหรับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา

27-03-2021 16:35

aphondaworathan