http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

แคนนอน ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพและพัฒนาอาชีพในชุมชน


ชื่อโครงการ : แคนนอน ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพและพัฒนาอาชีพในชุมชน
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร ปริ๊นเตอร์ แฟ็ก สแกนเนอร์ กระดาษปริ้นรูป
เว็บไซต์ : -
รูปแบบโดยย่อ :
ด้วยบริษัทแคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด มีการดำเนินการด้านการช่วยเหลือสังคมทางด้านต่างๆ ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกับหน่วยงานราชการและชุมชนท้องถิ่น
รายละเอียด :

ตามหลักปรัชญา “เคียวเซ” หมายถึงการมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมที่มนุษย์ทุกคนสามารถดำรงอยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกันและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ภาษาและชาติพันธุ์ โดยการส่งเสริมสนับสนุนด้านอาชีพและพัฒนาอาชีพให้แก่ชุมชน ดังนั้น จึงได้จัดโครงการ “แคนนอน ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพและพัฒนาอาชีพในชุมชน” ขึ้น ร่วมกับเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนครและเทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ในการเข้าร่วมประกวดแข่งขันขั่วหมี่โคราชลีลาและขั่วหมี่โคราชสร้างสรรค์ ที่เป็นเอกลักษณ์จังหวัดนครราชสีมา ณ ถนนเทศบาล 10 ชุมชนตลาดกุดจิก ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

ทั้งนี้ บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพและพัฒนาอาชีพในชุมชน ที่เป็นเอกลักษณ์ของของจังหวัดนครราชสีมาให้ได้รับการฟื้นฟู อนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายอีกทั้งส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

02-12-2020 10:38

aphondaworathan