http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

สยาม ยาชิโยะ รวมใจสร้างความปลอดภัยให้น้อง


ชื่อโครงการ : สยาม ยาชิโยะ รวมใจสร้างความปลอดภัยให้น้อง
ชื่อองค์กร : Siam Yachiyo .,LTD
เกี่ยวกับองค์กร : อุตสาหกรรมประเภท ยานยนต์
เว็บไซต์ : www.siamyachiyo.com ; www.facebook.com/Siam-Yachiyo-CoLtd-377638333091288
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นช่วยเหลือชุมชน และสังคมรอบข้าง โดยในครั้งนี้ ได้จัดให้มีกิจกรรมในด้านความปลอดภัยให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน จังหวัดปราจีนบุรี เรียนรู้วิธีการใช้งานถังดับเพลิง การสอนการดับเพลิงเบื้องต้น รวมถึงการซ่อมแซมแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้า การเดินสายไฟภายในโรงเรียน การจัดทำขาตั้งถังน้ำดื่มของโรงเรียน โดยได้มุ่งเน้นถึงความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของน้องๆ
รายละเอียด :

ทางคณะกรรมการความปลอดภัยฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยในการยับหยั้งอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น จึงจัดประชุมเพื่อจัดกิจกรรม CSR ความปลอดภัย และ ในที่ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ มีความคิดเห็นว่าสถานที่เกิดอัคคีภัย ถ้าเกิดแล้วได้รับผลกระทบความเสียหายมากในวงกว้างมากที่สุด คือโรงเรียนเรียน จึงลงมติเห็นชอบในการจัดโครงการ CSR “ สยาม ยาชิโยะ ร่วมใจ เสริมสร้างความปลอดภัยให้น้อง’

โดยโครงการที่จัดขึ้น จะมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่น้องๆนักเรียนเกี่ยวกับอัคคีภัย การใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้น รวมถึงวิธีการสังเกตอันตรายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เล่นเกมส์ด้านความปลอดภัยและแจกของรางวัล ทางคณะกรรมการความปลอดภัยฯ จะติดต่อหน่วยงานซ่อมบำรุง เพื่อขอให้พนักงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านไฟฟ้า เข้าตรวจเช็ค สายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรต่างๆ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน และ ทรัพย์สินของโรงเรียน การจัดกิจกรรมดังกล่าว ยังเป็นกิจกรรมประกอบ ในการที่ยื่นประกวด สถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ของกระทรวงแรงงาน ยังเป็นการสร้างสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนในชุมชน กับ บริษัท สยาม ยาชิโยะ ที่จะร่วมมือร่วมใจ ช่วยกันป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยในโรงเรียน

02-12-2020 10:35

aphondaworathan