http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

“แคนนอน แบ่งปัน สานฝันให้เด็กไทย จ.นครราชสีมา ปีที่ 3”


ชื่อโครงการ : “แคนนอน แบ่งปัน สานฝันให้เด็กไทย จ.นครราชสีมา ปีที่ 3”
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร ปริ๊นเตอร์ แฟ็ก สแกนเนอร์ กระดาษปริ้นรูป
เว็บไซต์ : -
รูปแบบโดยย่อ :
ด้วยบริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด มีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนสังคมด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโรงเรียนในชุมชนมาโดยตลอด
รายละเอียด :

โรงเรียนบ้านหนองบอน ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับบริษัท แคนนอนฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดโครงการเพื่อสนับสนุนการศึกษา การปรับปรุงสภาพแวดล้อม การสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยและสุขอนามัยของนักเรียนและบุคลากร การส่งเสริมด้านโภชนาการและการเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านอาชีพภายในโรงเรียน

โดยแบ่งกิจกรรมต่างๆ ออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1.ด้านการศึกษา สนับสนุน อุปกรณ์การเรียน ได้แก่ คอมพิวเตอร์ ปริ๊นเตอร์ เครื่องเขียน และปรับปรุงระบบระบบสาธารณูปภาพของโรงเรียน
2.ด้านวัฒนธรรม สนับสนุน ชุดไทย ในการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมไทย
3.ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สนับสนุนการให้ความรู้ในการลดการใช้พลาสติกและการทำถุงผ้าจากเสื้อเก่าที่ไม่ใช้แล้ว ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน การทาสีเครื่องเล่น BBL มอบอุปกรณ์กีฬา เตียงนอนและยาสามัญประจำห้องพยาบาล
4.ด้านเศรษฐกิจ สนับสนุน โรงเรือนเพาะเห็ด เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และสร้างอาชีพให้กับโรงเรียนและชุมชน

ทั้งนี้ บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบอน ให้มีการเรียนที่ดี พร้อมทั้งสุขภาพพลานามัยแข็งแรง เพราะเด็กที่ได้รับการศึกษาที่ดีจะกลับมาพัฒนาชุมชนต่อไป

10-11-2020 08:39

aphondaworathan