http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

แอลจีมอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้แก่เด็กด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่อง


ชื่อโครงการ : แอลจีมอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้แก่เด็กด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่อง
ชื่อองค์กร : บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร :
เว็บไซต์ :
รูปแบบโดยย่อ :
มอบลำโพง LG XBOOM WK7 แก่มูลนิธิเด็กและโครงการ Music Sharing รวม 37 เครื่อง ร่วมแบ่งปันโอกาสและความสุขจากการเรียนรู้ผ่านเสียง พร้อมมอบทีวี LG UHD ขนาด 60 นิ้วและ 65 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง สำหรับเป็นสื่อทางการศึกษาและความบันเทิงแก่เด็ก ๆ ภายใต้การดูแลของมูลนิธิเด็กทั้งในจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดกาญจนบุรี รวมมูลค่าทั้งสิ้น 310,610 บาท
รายละเอียด :

กรุงเทพฯ, 26 ตุลาคม 2563 - บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด สานต่อความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่อง มอบลำโพง LG XBOOM WK7 แก่มูลนิธิเด็กและโครงการ Music Sharing รวม 37 เครื่อง ร่วมแบ่งปันโอกาสและความสุขจากการเรียนรู้ผ่านเสียง พร้อมมอบทีวี LG UHD ขนาด 60 นิ้วและ 65 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง สำหรับเป็นสื่อทางการศึกษาและความบันเทิงแก่เด็ก ๆ ภายใต้การดูแลของมูลนิธิเด็กทั้งในจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดกาญจนบุรี รวมมูลค่าทั้งสิ้น 310,610 บาท

กิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นกิจกรรมต่อเนื่องหลังจากที่แอลจีได้มอบลำโพงและทีวีให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เมื่อต้นปี 2563 ที่ผ่านมา การส่งมอบผลิตภัณฑ์แอลจีให้แก่ผู้ด้อยโอกาสนอกจากจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการเติมเต็มโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งข้อพิสูจน์ที่สะท้อนถึงพันธกิจของแอลจีในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคมอย่างรอบด้าน

มูลนิธิเด็ก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2522 มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อมอบความช่วยเหลือแก่เด็กด้อยโอกาสอย่างยั่งยืน ด้วยการรณรงค์ให้คนในสังคมไทยตระหนักถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำ ควบคู่ไปกับการสนับสนุนพัฒนาการของเด็ก ๆ ผ่านระบบการศึกษาทางเลือก ซึ่งเป็นการศึกษาที่เน้นย้ำถึงความสุขและเสรีภาพในการเรียนรู้ตามความถนัดที่เฉพาะตัวของเด็กแต่ละคน เสริมสร้างจินตนาการด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งดนตรี ศิลปะ งานฝีมือ และกีฬา เพื่อกระตุ้นพัฒนาการของสมองในวัยต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมูลนิธิเด็กมีโครงการในสังกัดเพื่อมอบความช่วยเหลือพื้นฐานและการศึกษาทางเลือกแก่เด็กด้อยโอกาสมากมาย เช่น บ้านทานตะวัน โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก เป็นต้น สำหรับลำโพงและทีวีจากแอลจี จะนำไปใช้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก ๆ ในโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรักทั้งในจังหวัดกรุงเทพมหานครและกาญจนบุรี

ส่วนโครงการ Music Sharing เป็นการรวมตัวของกลุ่มครูอาสาดนตรีที่มีปณิธานในการพัฒนาเยาวชนและสังคมในพื้นที่คลองเตยผ่านเสียงดนตรี โดยส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสในการเยียวยาจากปัญหาต่าง ๆ สร้างแรงบันดาลใจ มีพื้นที่ในการแสดงทักษะ และค้นพบความสามารถของตนผ่านกระบวนการทางศิลปะ รูปแบบการสอนของโครงการ Music Sharing ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ในทางปฎิบัติและจิตวิทยา โดยเน้นให้เยาวชนในชุมชนเรียนรู้ที่จะจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสม และเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในสังคม สามารถนำทักษะด้านต่าง ๆ ที่เรียนรู้ไปสร้างรายได้และดำรงชีวิตต่อไปในอนาคต ในปัจจุบัน ครูอาสาในโครงการ Music Sharing ร่วมแบ่งปันเสียงดนตรีให้แก่เยาวชนกว่า 100 คนจาก 10 ชุมชนในพื้นที่คลองเตยเป็นประจำทุกสัปดาห์ พร้อมเครือข่ายในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ลำโพงจากแอลจี จะเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ช่วยเติมเต็มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูอาสาและเด็ก ๆ ในโครงการฯ

ลำโพง LG XBOOM AI ThinQ WK7 มาพร้อมพลังเสียงความละเอียดสูงจากเทคโนโลยีที่แอลจีพัฒนาขึ้นร่วมกับเมอริเดียน ออดิโอ มอบพลังเสียง 30 วัตต์ ทั้งเสียงเบสทุ้มต่ำด้วยฟีเจอร์ Enhanced Bass และเสียงชัดใสยิ่งขึ้นด้วยฟีเจอร์ Clear Vocal จึงช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนด้านดนตรีและศิลปะได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเสริมความสะดวกสบายด้วย Google Assistant แบบ built-in ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลแอลจี 0-2878-5757 พร้อมสามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ จากแอลจีได้ทาง

27-10-2020 15:34

aphondaworathan